Πτυχίο Σχεδιαστή και Τεχνολόγου Ένδυσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας.

Περιγραφή

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Σπουδών, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει :
1. Σε επίπεδο γνώσεων
• να επινοεί ιδέες στο πλαίσιο της ανάπτυξης καινοτόμων σχεδιαστικών προτάσεων
• να αναγνωρίζει & να περιγράφει τα ρεύματα της Τέχνης στο σύγχρονο πολιτισμικό περιβάλλον.
• να αποκωδικοποιεί τα μηνύματα της Πρόγνωσης Μόδας μέσα στο επικαιροποιημένο αισθητικό & κοινωνικό γίγνεσθαι.
• να συλλέγει & να κατηγοριοποιεί πληροφορίες από πρωτογενείς & δευτερογενείς πηγές έρευνας.
• να αναλύει τα αποτελέσματα της σύγχρονης τεχνολογίας που αφορά στη βιομηχανία της Κλωστoϋφαντουργίας & Ένδυσης.
• να εξηγεί με τεκμηριωμένο τρόπο τις διαδικασίες κατασκευής ενός ή σειράς προϊόντων Ένδυσης.
• να προσδιορίζει τις ιδιότητες & τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται σαν πρώτες ύλες στον τομέα της κατασκευής ενδυμάτων.
• να καθορίζει τις συνθήκες ανάπτυξης νέων προϊόντων στην Αγορά της Κλωστoϋφαντουργίας & Ένδυσης.
• να αναπτύσσει στρατηγικές Μάρκετινγκ & επικοινωνίας στην διαδικασία προώθησης προϊόντων ένδυσης.
• να προσδιορίζει την πορεία του κλάδου Κλωστoϋφαντουργίας και Ένδυσης στην παγκόσμια και ελληνική οικονομία.

2. Σε επίπεδο δεξιοτήτων
• να αναπαράγει ένα ενδυματολογικό στυλ μέσα από τις λεπτομέρειές του.
• να δημιουργεί ολοκληρωμένες σχεδιαστικές προτάσεις με γνώμονα την Πρόγνωση Μόδας, στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον της Ένδυσης.
• να οργανώνει προσωπικό σύστημα σχεδιασμού στη διαδικασία οργάνωσης & ανάπτυξης συλλογής Ενδυμάτων.
• να χειρίζεται ηλεκτρονικά συστήματα σχεδιασμού & παραγωγής Ενδυμάτων (CAD/CAM).
• να κατασκευάζει & να επεξεργάζεται πρότυπα ενδύματος σύμφωνα με τις διεθνείς σωματομετρικές προδιαγραφές.
• να χειρίζεται τα εργαλεία της τεχνολογίας στη διαδικασία κατασκευής Ενδυμάτων.
• να συνδυάζει τα κύρια και βοηθητικά υλικά της Κλωστoϋφαντουργίας για τη δημιουργία ενδύματος ή μίας συλλογής Ενδυμάτων.
• να ελέγχει τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζουν την ποιότητα και το κόστος των παραγομένων πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων.
• να παρουσιάζει στοιχειώδεις μεθόδους ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης δεδομένων στο πλαίσιο της λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.
• να οργανώνει διαδικασίες προβολής στο πλαίσιο της καμπάνιας προώθησης προϊόντων στην Ένδυση.

3. Σε επίπεδο ικανοτήτων
• να επιλέγει τις κατάλληλες ενέργειες στη διαδικασία οργάνωσης & Ανάπτυξης μιας Συλλογής
• να αναγνωρίζει και να ενσωματώνει τα μηνύματα της Πρόγνωσης Μόδας στο πνεύμα μιας σύγχρονης σχεδιαστικής πρότασης
• να αξιολογεί την πρωτοτυπία μίας ιδέας και να τη διαχειρίζεται ανάλογα στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντος
• να υπερασπίζεται τις αισθητικές επιλογές του και να τις αιτιολογεί ή να τις αναθεωρεί, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο
• να χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα της επιστημονικής Έρευνας με γνώμονα τη διαρκή τεχνολογική πρόοδο και αειφορία
• να ενσωματώνει την τεχνολογική καινοτομία στις διαδικασίες και συστήματα που αναπτύσσει
• να επιλύει με αποτελεσματικότητα προβλήματα σχετικά με τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησε, στο εργασιακό του περιβάλλον
• να συμμετέχει ως εμπειρογνώμονας σε Διεθνείς Εκθέσεις Μόδας και διοργανώσεις του Κλάδου της Ένδυσης
• να τηρεί τους βασικούς κανόνες στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων ή/και της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
• να συμβάλλει στην προσαρμογή των Επιχειρήσεων στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον της Ένδυσης

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός & στόχοι της εκπαιδευτικής ευκαιρίας
Το Πτυχίο Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης (ΣΤΕ), έχει ως σκοπό να καλύψει τις ανάγκες του κλάδου της Ένδυσης σε εξειδικευμένα στελέχη.
Πρωταρχικός στόχος του Τμήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές γνώσεις & ανταγωνιστικές δεξιότητες, απαραίτητες για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη στον κλάδο αυτό.
Επιμέρους στόχοι:
1. Η συνεχής παρακολούθηση των διεθνών τάσεων στο Σχεδιασμό & η ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.
2. Η στοχευμένη Έρευνα στην επιστημονική περιοχή της Ένδυσης και των υλικών της.
3. Η τεχνολογική επικαιροποίηση των εφαρμογών & διαδικασιών στη δημιουργία και κατασκευή Ενδυμάτων.
4. Η παρακολούθηση της Αγοράς και η ανάπτυξη συνεργασιών με αυτή.

Περιεχόμενο Σπουδών
Σχεδιασμός Μόδας. Τεχνολογία Ενδυμάτων. Υλικά Ένδυσης. Βιομηχανική Παραγωγή Ενδυμάτων. Διοίκηση & συναφή θέματα. Αγορά Ενδύματος/Μάρκετινγκ. Ανάπτυξη προϊόντος. Επιστήμη και Μηχανική.

Άλλες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εκπαιδευτική ευκαιρία
1.Είναι το μοναδικό πτυχίο στην Ελλάδα και την Κύπρο, στο αντικείμενο αυτό, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
2. Η άμεση σύνδεση του αποφοίτου με τις επιχειρήσεις του κλάδου Ένδυσης πανελλαδικά μέσω των κλαδικών φορέων (ΣΕΠΕΕ, ΕΟΓ, κ.α.).
3.Η εκπαιδευτική εμπειρία είναι ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο (συμμετοχή & διακρίσεις σε Διαγωνισμούς & Διοργανώσεις).

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών είναι απαραίτητος για την άσκηση του επαγγέλματος του σχεδιαστή & τεχνολόγου Ένδυσης.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Κεντρικής Μακεδονίας

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο Σ.Τ.Ε.