ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Ερμηνεύει την ορολογία (ελληνική και αγγλική) που σχετίζεται με την ενδυματολογία και τη σχεδίαση μόδας.
2. Περιγράφει τις ειδικές μηχανές και τα υλικά που αξιοποιούνται για τη δημιουργία δερμάτινων ειδών (ενδυμάτων, υποδημάτων και αξεσουάρ δερμάτινων ειδών).
3. Συνοψίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (βασικές τάσεις) ανά περιόδους στην ιστορία της τέχνης και της ενδυματολογίας.
4. Αναγνωρίζει τις σύγχρονες τάσεις που αναπτύσσονται στην οργάνωση-διοίκηση (μάνατζμεντ) των επιχειρήσεων, τους τρόπους εφαρμογής των αρχών του μάρκετινγκ στη λειτουργία μιας σύγχρονης επιχείρησης, καθώς και τις βασικές έννοιες-αρχές-διαδικασίες της γενικής λογιστικής.
5. Διατυπώνει βασικές αρχές και έννοιες του εμπορικού και εργατικού δικαίου.
6. Εξηγεί με ενάργεια τη διαδικασία και τη χρησιμότητα της δέψης.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Σχεδιάζει δερμάτινα ενδύματα, υποδήματα και αξεσουάρ δερμάτινων ειδών με ρεαλιστικό τρόπο στη φιγούρα του ανθρώπινου σώματος (ανδρικού - γυναικείου - παιδικού), βασιζόμενος στις αρχές που ισχύουν για τις αναλογίες του ανθρώπινου σώματος και των διαφόρων μελών του σε διάφορες στάσεις.
2. Σχεδιάζει συνθέσεις δερμάτινων ενδυμάτων και αντικειμένων για κούκλα (με μη ρεαλιστικό τρόπο στη φιγούρα της μόδας), εφαρμόζοντας τις κατάλληλες σκιάσεις και τις πτυχές των υφασμάτων.
3. Αξιοποιεί στον Η/Υ εξειδικευμένα προγράμματα για το σχεδιασμό δερμάτινων ειδών (ενδυμάτων, υποδημάτων και άλλων αντικειμένων).
4. Εκπονεί ολοκληρωμένα τις εργασίες που αφορούν ένα σχέδιο μόδας δερμάτινων ειδών (επιλογή θέματος σχεδίου, τεχνικό σχέδιο παρουσίασης, εφαρμογή χρώματος και φωτοσκιάσεων) με βάση τις αρχές του ελεύθερου σχεδίου, του χρώματος και της αισθητικής εν γένει.
5. Κατασκευάζει με ακρίβεια πατρόν οποιουδήποτε είδους δερμάτινου ενδύματος με εφαρμογή σε μια ευρεία γκάμα σχεδίων δερμάτινων υφασμάτων και με βάση είτε τα βιοτεχνικά μέτρα, είτε οποιαδήποτε εξατομικευμένα μέτρα.
6. Δοκιμάζει τα πατρόν σε μανεκέν είτε για λόγους επαλήθευσης είτε για να τα αναπροσαρμόσει.
7. Ράβει με τη βοήθεια επαγγελματικών μηχανών διάφορα τμήματα ενός δερμάτινου είδους (ενδύματος, υποδήματος, αξεσουάρ) και τα συνδέει, βασιζόμενος σε ποιοτικές επαγγελματικές τεχνικές.
8. Κοστολογεί συλλογές δερμάτινων ειδών (ενδυμάτων, υποδημάτων και άλλων αντικειμένων) και διαχειρίζεται προκαθορισμένο προϋπολογισμό, που προορίζεται για τη δημιουργία και την προώθηση των συλλογών στην αγορά.
9. Οργανώνει πλήρως τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη δημόσια παρουσίαση μιας συλλογής δερμάτινων ειδών: επιλογή θέματος και ανάλογου σκηνικού, χώρου, αξεσουάρ, μουσικής, φωτισμού, μανεκέν, εκφωνητή και επιμέλεια παρασκηνιακής οργάνωσης εν γένει.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Δημιουργεί ολοκληρωμένες συλλογές δερμάτινων ενδυμάτων, υποδημάτων και άλλων δερμάτινων αντικειμένων, είτε μόνος του (σε μορφή ιδιοαπασχόλησης), είτε ως σχεδιαστής και τεχνικός σε ανάλογες επιχειρήσεις και εργοστάσια.
2. Συνεργάζεται εποικοδομητικά με όλα τα τμήματα μιας εταιρείας δερμάτινων ειδών (ενδυμάτων, υποδημάτων και άλλων αντικειμένων) με στόχο την προώθηση ποιοτικών συλλογών στην αγορά.
3. Επιτελεί το έργο του σχεδιασμού, της κοπής και της ραφής δερμάτινων ενδυμάτων, υποδημάτων και άλλων δερμάτινων ειδών με βάση τις τάσεις της μόδας και την εύστοχη επεξεργασία των αντίστοιχων δεδομένων.
4. Εναρμονίζεται με τις εναλλαγές αισθητικής και τις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό δερμάτινων ειδών (ενδυμάτων, υποδημάτων και άλλων αντικειμένων).

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση