ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Διακρίνει τη βασική ορολογία στον τομέα της πληροφορικής στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.
2. Περιγράφει τη λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής (ΣΠ) και των δικτύων υπολογιστών, διακρίνει και αναλύει το υλικό (hardware), το λογισμικό (software) και τις υπηρεσίες (services).
3. Κατονομάζει τις επιμέρους βασικές διατάξεις ενός Η/Υ, αναλύει τις λειτουργίες τους, χωρίς να ανατρέξει σε εγχειρίδια.
4. Διατυπώνει τις βασικές αρχές μετάδοσης δεδομένων.
5. Περιγράφει το πρότυπο αναφοράς Open Systems Interconnection (OSI) και διακρίνει τις βασικές λειτουργίες κάθε επιπέδου.
6. Περιγράφει λεπτομερώς και αναλύει τα επιμέρους βήματα ενός προγράμματος συντήρησης ηλεκτρονικών υπολογιστών, χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εγχειρίδια του κατασκευαστή.
7. Διακρίνει και αναλύει τα προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιάσει ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και παραθέτει τους ενδεδειγμένους κατά περίπτωση τρόπους αντιμετώπισής τους.
8. Παραθέτει τις βασικές μεθόδους διάγνωσης (ενδεικτικές λυχνίες, ηχητικό πρότυπο, μηνύματα λαθών) για την αντιμετώπιση βλαβών του δικτύου.
9. Προσδιορίζει με σαφήνεια τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και αναφέρει τα μέτρα προστασίας για κάθε διορθωτική ενέργεια αποκατάστασης βλάβης στο υλικό μέρος (hardware) των υπολογιστών.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Διαμορφώνει κατάλληλα (configuration) ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σε επίπεδο υλικού (hardware) και λογισμικού συστήματος (BIOS-λειτουργικό σύστημα).
2. Τηρεί ενήμερο το λογισμικό των ηλεκτρονικών υπολογιστών, χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες λειτουργίες ενημέρωσης και τις διαδικτυακές πηγές.
3. Συμπληρώνει τα απαραίτητα έγγραφα συντήρησης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και ενημερώνει τα μητρώα συντήρησης αυτών.
4. Συντηρεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές με βάση τα εγχειρίδια του κατασκευαστή, χωρίς επίβλεψη.
5. Αποκαθιστά βλάβες ηλεκτρονικών υπολογιστών, χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εγχειρίδια του κατασκευαστή.
6. Συντηρεί συστήματα πληροφορικής και δίκτυα υπολογιστών, υπό την επίβλεψη του διαχειριστή των αντίστοιχων συστημάτων.
7. Εκτελεί προληπτική συντήρηση στο υλικό των συστημάτων πληροφορικής και των δικτύων υπολογιστών, με βάση το πρόγραμμα συντήρησης του κατασκευαστή ή του φορέα εγκατάστασης, χωρίς επίβλεψη.
8. Διαχειρίζεται και αξιολογεί τον εξοπλισμό ενός συστήματος πληροφορικής.
9. Εγκαθιστά και διαμορφώνει κατάλληλα λογισμικό συστήματος (system software) και λογισμικό εφαρμογών (application software) στα υπολογιστικά συστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών τους.
10. Ελέγχει την ορθή λειτουργία εγκαταστάσεων Συστημάτων Πληροφορικής και Κέντρων Δεδομένων (data center), εφαρμόζοντας τις οδηγίες λειτουργίας των κατασκευαστών.
11. Εκτελεί τις ενέργειες αποκατάστασης από ενδεχόμενες αστοχίες του λογισμικού, λαμβάνοντας εφεδρικά αντίγραφα των δεδομένων και του λογισμικού, εφαρμόζοντας τις σχετικές οδηγίες.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Λαμβάνει και εκτελεί ορθά τις οδηγίες συντήρησης των κατασκευαστών, σε επίπεδο υλικού (hardware) και λογισμικού συστήματος (BIOS-λειτουργικό σύστημα).
2. Συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους χρήστες των υπολογιστών και τους διαχειριστές των συστημάτων πληροφορικής, ώστε να υποστηρίζει και να συντηρεί επαρκώς τις εγκαταστάσεις πληροφορικής και δικτύων.
3. Λειτουργεί σύμφωνα με την πολιτική ασφάλειας των οργανισμών και των επιχειρήσεων που εργάζεται και εφαρμόζει τους κανόνες.
4. Αναπτύσσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους χρήστες, εμπνέει αίσθημα ευθύνης και ασφάλειας, σε ό,τι αφορά το χειρισμό των ψηφιακών δεδομένων που βρίσκονται αποθηκευμένα στα συστήματα πληροφορικής που υποστηρίζει.
5. Λειτουργεί σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται στην προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και στην προστασία των δικαιωμάτων χρήσης λογισμικού και εφαρμόζει τους κανόνες δεοντολογίας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση