ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Διευκρινίζει όρους ανατομίας, φυσιολογίας, εμβιομηχανικής, διαιτολογίας, στατιστικής και παιδαγωγικής.
2. Αναλύει, στις λεπτομέρειές της, τη διαδικασία της μάθησης.
3. Διατυπώνει βασικές αρχές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, καθώς και τεχνκές προπόνησης.
4. Περιγράφει πλήρως τους κανονισμούς του αθλήματος στο οποίο εξειδικεύεται.
5. Ξεχωρίζει την επίδραση ενεργειών στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.
6. Διατυπώνει βασικές αρχές μεθοδολογίας έρευνας, αθλητικής και κοινωνικής ψυχολογίας.
7. Διακρίνει δύο (2) τουλάχιστον εφαρμογές εργομετρικής αξιολόγησης και στατιστικής ανάλυσης.
8. Ξεχωρίζει τις διαφορές στην προπόνηση, τη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό στη χώρα μας (σχολικός, αγωνιστικός, μαζικός, επαγγελματικός κλπ.).
9. Αναγνωρίζει την κλίμακα διοίκησης του αθλητισμού σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.
10. Διατυπώνει βασικές έννοιες λειτουργικών συστημάτων Η/Υ.
11. Επικοινωνεί ικανοποιητικά σε μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Χειρίζεται με άνεση εφαρμογές περιβάλλοντος γραφείου (Ms office).
2. Καταρτίζει χρονοδιάγραμμα προπονήσεων ώστε να πετύχει τη μέγιστη απόδοση σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο (αγώνες) και τηρεί στατιστικά στοιχεία εξέλιξης και επιδόσεων.
3. Αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα στατιστικής ή εργομετρικής έρευνας.
4. Αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα προγράμματος προπόνησης.
5. Οργανώνει προγράμματα προετοιμασίας και συμμετοχής σε αγωνιστικές δραστηριότητες.
6. Οργανώνει τις συμμετοχές των αθλητών του σε διοργανώσεις ερασιτεχνικού ή/και επαγγελματικού επιπέδου.
7. Καταρτίζει ασκήσεις ασφαλούς εκγύμνασης του σώματος και διαγιγνώσκει προβλήματα τραυματισμών.
8. Εφαρμόζει στρατηγική και τακτικές για την επίτευξη καλών επιδόσεων.
9. Επιλέγει το κατάλληλο προσωπικό υποβοήθησης του έργου του.
10. Επικοινωνεί με ακρίβεια και σαφήνεια στις επαφές με τα ΜΜΕ.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Ακολουθεί τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματός του.
2. Ενεργεί σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες του οργανισμού στον οποίο εργάζεται.
3. Αντιλαμβάνεται τον ρόλο του και την ευθύνη συνεργασίας με αθλητές, βοηθούς, προσωπικό κλπ.
4. Συνεργάζεται αποτελεσματικά ως μέλος ομάδας.
5. Λαμβάνει πρωτοβουλίες και αποφάσεις, όταν και όπου απαιτηθεί, ώστε να λύσει τα προβλήματα που θα προκύψουν.
6. Ενημερώνεται συστηματικά για τις εξελίξεις στον τομέα του.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση