ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΟΜΜΩΤΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΜΗΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Αναφέρει με ευχέρεια τα προϊόντα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο κομμωτήριο και περιγράφει τις ιδιότητές τους.
2. Αναπαράγει βασικές γνώσεις δερματολογίας και των χαρακτηριστικών της τρίχας.
3. Περιγράφει με γενικό τρόπο τη χημική σύσταση των υλικών που χρησιμοποιεί.
4. Εξηγεί τις διαφορετικές τεχνικές για κούρεμα, βαφή και χτένισμα μαλλιών.
5. Κατονομάζει τα βασικά στοιχεία της ιστορίας των χτενισμάτων από την αρχαιότητα έως σήμερα σε διάφορους πολιτισμούς.
6. Παρουσιάζει τα ηλεκτρικά μηχανήματα που υπάρχουν στο κομμωτήριο, τη λειτουργία τους και τον τρόπο συντήρησής τους.
7. Περιγράφει τις βασικές αρχές οργάνωσης ενός κομμωτηρίου.
8. Διατυπώνει τρόπους για την προβολή των προϊόντων ενός κομμωτηρίου και των παρεχόμενων υπηρεσιών.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Χρησιμοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία και συσκευές για την κάθε τεχνική εργασία.
2. Αναλαμβάνει χτενίσματα με στεγνωτήρες μαλλιών, βούρτσες, κτένα.
3. Πραγματοποιεί με επιδεξιότητα κουρέματα διαφορετικής τεχνοτροπίας.
4. Πραγματοποιεί με αρτιότητα βαφή ή αποχρωματισμό μαλλιών επιλέγοντας τις κατάλληλες τεχνικές.
5. Εφαρμόζει τεχνικές βοστρίχωσης και αποσγούρωσης μαλλιών, ανάλογα με τη μορφολογία του ατόμου και την μόδα.
6. Εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής και καθαριότητας των χώρων εργασίας, των μηχανημάτων και των υλικών.
7. Οργανώνει τον χώρο εργασίας του κομμωτηρίου.
8. Καταρτίζεται στις νέες τεχνικές βαφής και κόμμωσης παρακολουθώντας, παράλληλα τις τάσεις της μόδας.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Ενεργεί με βάση την δεοντολογία του επαγγέλματος τους.
2. Παρέχει τις υπηρεσίες του αυτόνομα.
3. Συνεργάζεται με αποτελεσματικότητα με άλλους επαγγελματίες ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη παροχή υπηρεσίας.
Επικοινωνεί και συνεργάζεται αρμονικά με τους αποδέκτες των υπηρεσιών του.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση