Πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. με Κατευθύνσεις Προχωρημένου Εξαμήνου: α) Μηχανικών Λογισμικού β) Μηχανικών Η/Υ γ) Μηχανικών Δικτύων Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Περιγραφή

Γνώσεις:
Ο κάτοχος του τίτλου θα έχει αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων στα παρακάτω γενικά και εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα:
Γενικά γνωστικά αντικείμενα:
• Γλώσσες προγραμματισμού
• Μέθοδοι ανάπτυξης λογισμικού
• Δομές Βάσεων Δεδομένων και οργάνωση περιεχομένου
• Μοντελοποίηση απαιτήσεων και τεχνικές ανάλυσης αναγκών
• Αρχιτεκτονικές υλικού
• Ασφάλεια Πληροφορίας
• Λειτουργικά Συστήματα και πλατφόρμες λογισμικού
• Αρχιτεκτονικές υπολογιστικών συστημάτων
• Συστήματα βασισμένα στη γνώση, έμπειρα συστήματα
• Αρχές σχεδιασμού αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής

Εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα:
• Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων δεδομένων και σχετιζόμενες αρχιτεκτονικές
• Γλώσσες για περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών σχεδιασμού έργων
• Πλαίσια αρχιτεκτονικής και εργαλεία σχεδιασμού συστημάτων
• Τεχνολογίες διαδικτύου
• Νέες αναδυόμενες τεχνολογίες (διαχείριση γνώσης και σημασιολογικός ιστός)
• Μέθοδοι ανάλυσης πληροφορίας και επιχειρησιακών διαδικασιών
• Τεχνικές και εργαλεία ανάκτησης δεδομένων
• Αναδυόμενες τεχνολογίες και επιχειρησιακές εφαρμογές, οργανωτικές διαδικασίες και δομές, τεχνικές ανάλυσης αναγκών
• Συστατικά υλικού, αρχιτεκτονικές εργαλείων και υλικού, Λειτουργικός και τεχνικός σχεδιασμός, σύγχρονες τεχνολογίες
• Κινητές τεχνολογίες και απαιτήσεις περιβάλλοντος
• Κατάλληλες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές μεθοδολογίες
• Παράλληλα και Κατανεμημένα συστήματα και εφαρμογές

Δεξιότητες:
Ο κάτοχος του τίτλου είναι σε θέση να:
• Χρησιμοποιεί τη γνώση από διάφορες τεχνολογικές περιοχές για να διαμορφώσει την επιχειρησιακή αρχιτεκτονική. Κατανοεί τους επιχειρησιακούς στόχους που επηρεάζουν τα συστατικά της αρχιτεκτονικής (δεδομένα, εφαρμογή, ασφάλεια, ανάπτυξη κλπ.).
• Συλλέγει, διαμορφώνει και επικυρώνει τις λειτουργικές και μη-λειτουργικές απαιτήσεις του συστήματος. Σχεδιάζει τις λειτουργικές προδιαγραφές με βάση τις προσδιορισθείσες απαιτήσεις. Διασφαλίζει την ενσωμάτωση της λειτουργικότητας στον τελικό σχεδιασμό του συστήματος.
• Εφαρμόζει κατάλληλες αρχιτεκτονικές λογισμικού και/ή υλικού. Αναπτύσσει διεπαφές χρήστη, επιχειρησιακά και ενσωματωμένα συστατικά λογισμικού. Συνεργάζεται στο πλαίσιο ομάδων σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών και συστημάτων.
• Συγκεντρώνει και αναλύει εσωτερική και εξωτερική επιχειρησιακή γνώση και πληροφοριακές ανάγκες. Διαμορφώνει την επιχειρησιακή συμπεριφορά σε δομημένη πληροφορία. Εφαρμόζει μεθόδους εξόρυξης δεδομένων.
• Κατανοεί πώς η διαδικτυακή τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς του εμπορίου. Κατανοεί το online περιβάλλον.
• Διαγιγνώσκει, λύνει, αντιμετωπίζει και τεκμηριώνει τεχνικά προβλήματα που αφορούν υπολογιστικές συσκευές με χρήση κατάλληλων μεθόδων.
• Διενεργεί ελέγχους ασφάλειας. Εφαρμόζει τεχνικές παρακολούθησης και ελέγχου.
• Συντάσσει επιστημονικές εργασίες με δομημένο τρόπο και τις παρουσιάζει μέσω διαλέξεων και τη χρήση εποπτικών μέσων.

Ικανότητες:
Όσον αφορά τις γενικές ικανότητες, ένας απόφοιτος είναι σε θέση, ως επαγγελματίας, να:
• Εφαρμόζει διαδικασίες και τεχνικές ανάλυσης απαιτήσεων για τη σχεδίαση εφαρμογών και συστημάτων.
• Προσδιορίζει συναφείς τεχνολογίες και προδιαγραφές απαραίτητες για την αρχιτεκτονική σχεδίαση πληροφοριακών έργων, εφαρμογών ή βελτιώσεων υφιστάμενων υποδομών.
• Επιλέγει τις κατάλληλες τεχνικές λύσεις για την ανάπτυξη εφαρμογών σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.
• Διαμορφώνει κατάλληλα συστατικά υλικού, λογισμικού ή δικτύου του συστήματος για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητάς τους.
• Ολοκληρώνει συστατικά υλικού και λογισμικού για τη δημιουργία νέων συστημάτων.Συμμορφώνεται με τα κατάλληλα πρότυπα και τις διαδικασίες ελέγχου, για να διατηρηθεί η ακεραιότητα του συνόλου των λειτουργιών και η αξιοπιστία του συστήματος.
• Σχεδιάζει δομές δεδομένων και κατασκευάζει μοντέλα δομής συστήματος σύμφωνα με τα αποτελέσματα ανάλυσης.
• Δημιουργεί πλήρη συστήματα που ικανοποιούν τους επιχειρησιακούς περιορισμούς και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του πελάτη. Ακολουθεί συστηματική μεθοδολογία για την ανάλυση και την κατασκευή απαιτούμενων συστατικών και διάμεσων (interfaces).
• Σχεδιάζει και υλοποιεί πολιτικές ασφάλειας.Ερευνά και υποκινεί διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων της ασφάλειας.

Όσον αφορά τις ειδικές ικανότητες, ένας απόφοιτος θα είναι σε θέση, ως επαγγελματίας, να:
• Δημιουργεί και εκτελεί διαδικασίες ελέγχου ποιότητας και αξιοπιστίας λογισμικού.
• Οργανώνει και υλοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις στα γενικά και ειδικά θέματα της πληροφορικής.
• Σχεδιάζει και υλοποιεί ψηφιακά συστήματα που να ικανοποιούν συγκεκριμένες προδιαγραφές.
• Εφαρμόζει κατάλληλα προγράμματα λογισμικού καθώς και αρχές ψηφιακών κυκλωμάτων για την υλοποίηση ενσωματωμένων υπολογιστικών συσκευών.
• Σχεδιάζει, εγκαθιστά, ρυθμίζει, τροποποιεί, ελέγχει και συντηρεί υπολογιστικά συστήματα για την κάλυψη συγκεκριμένων λειτουργικών απαιτήσεων.
• Αναλύει και σχεδιάζει ασφαλή δίκτυα σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας των.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας είναι η παροχή τεχνολογικής παιδείας υψηλού επιπέδου, η οποία κατατείνει στη δημιουργία επιστημόνων με υψηλού επιπέδου γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών, των επικοινωνιών και της πληροφορικής.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αποσκοπεί:
- στην επίτευξη υψηλής ποιότητας ανώτατης παιδείας σύμφωνα και με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα.
- στην τεχνολογική κατεύθυνση σπουδών με έμφαση στην εργαστηριακή κατάρτιση σε συνδυασμό με την υψηλού επιπέδου θεωρητική εκπαίδευση.
- στην παρακολούθηση των νέων εξελίξεων της έρευνας και της τεχνολογίας και την προσαρμογή του εκπαιδευτικού αντικειμένου σε αυτές.
- στην καλλιέργεια δεξιοτήτων στους αποφοίτους, που τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν (α) σε ένα ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον, (β) στη διενέργεια μεταπτυχιακών σπουδών και (γ) στις ανάγκες παρακολούθησης των εξελίξεων της έρευνας και της τεχνολογίας.
- στη διαμόρφωση του κατάλληλου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος μέσω δράσεων εθελοντισμού και εξωστρεφών υπηρεσιών του ΤΕΙ Αθήνας, ώστε οι απόφοιτοι, πέραν της τεχνολογικής παιδείας που αποκτούν, να αναδεικνύονται ως ολοκληρωμένες αλλά και ευαίσθητες κοινωνικά προσωπικότητες.

Πέραν των προηγουμένων, το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής μετέχει σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, παρέχει στους φοιτητές του εκπαιδευτική συμβουλευτική, συμπεριλαμβανομένης ιδιαιτέρως της προσανατολισμένης σε μεταπτυχιακές σπουδές, ενώ αναπτύσσει και τον εκπαιδευτικό ρόλο της πληροφορικής τεχνολογίας, υποστηρίζοντας δράσεις μικτής μάθησης.

Προσανατολισμός, εστίαση και κύρια γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Πρόγραμμα Σπουδών υποστηρίζει 54 μαθήματα εκ των οποίων τα 27 είναι μαθήματα κορμού και τα 27 είναι κατανεμημένα στις εξής τρείς θεσμοθετημένες Κατευθύνσεις:

α) Μηχανικών Λογισμικού
β) Μηχανικών Η/Υ
γ) Μηχανικών Δικτύων

Με βάση τις παραπάνω κατευθύνσεις, το ΠΠΣ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής εστιάζει στους ακόλουθους γενικούς άξονες:
- Επιστήμης των Υπολογιστών, με έμφαση στις θεωρητικές και αλγοριθμικές αρχές του υπολογισμού, στον προγραμματισμό, και στην διαχείριση της πληροφορίας.
- Τεχνολογιών του Λογισμικού, των Υπολογιστών και των Επικοινωνιών, με έμφαση στην ανάλυση, στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση συστημάτων λογισμικού και στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην υποστήριξη δικτύων και υπολογιστικών συστημάτων, με κύριο στόχο την επιτυχή ανάπτυξη και λειτουργία των σύγχρονων πληροφοριακών περιβαλλόντων (υποδομές, επικοινωνιακές υπηρεσίες, εφαρμογές περιεχομένου, υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας).
- Πληροφοριακών Συστημάτων, με έμφαση στην ανάλυση απαιτήσεων, καθώς και στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση συστημάτων, με στόχο την υποστήριξη των διαδικασιών διαχείρισης της πληροφορίας και διοίκησης σε όλα τα επίπεδα ενός οργανισμού / επιχείρησης.
- Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων, με έμφαση στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων, περιφερειακών Η/Υ, ενσωματωμένων συστημάτων, σύνθετων συστημάτων αισθητήρων καθώς και στον σχεδιασμό και προγραμματισμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.
Ανεξαρτήτως κατεύθυνσης, στις βασικές γνωστικές περιοχές του Προγράμματος Σπουδών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:
- Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
- Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή
- Ασφάλεια στην Τεχνολογία της Πληροφορίας
- Βασικές Αρχές Υπολογιστικών Συστημάτων
- Γλώσσες και Μεθοδολογίες Προγραμματισμού
- Διακριτές Δομές στην Πληροφορική
- Διαχείριση Πληροφορίας
- Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνίες
- Ενσωματωμένα Συστήματα και Σχεδίαση VLSI
- Επεξεργασία Εικόνας και Γραφικά Υπολογιστών
- Λειτουργικά Συστήματα
- Νοήμονα Συστήματα
- Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
- Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός
- Πληροφοριακά Συστήματα και Εφαρμογές
- Πληροφορική και Κοινωνία
- Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
- Τεχνολογία (Μηχανική) Λογισμικού
- Υπολογιστική Επιστήμη

Σχέση με την απασχόληση

Ο Πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής γνωρίζει την επιστημονική μεθοδολογία, έχει αναπτύξει τεχνικές ικανότητες και δεξιότητες, έχει αποκομίσει εμπειρίες από την επαγγελματική πρακτική και είναι σε θέση να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά, υποστηρίζοντας επιτυχώς την αξιοποίηση των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών σε όλους τους τομείς εφαρμογής τους. Ειδικότερα, ο Πτυχιούχος του Τμήματος, είτε ως αυτοαπασχολούμενος, είτε ως στέλεχος επιχείρησης ή οργανισμού του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, έχει δυνατότητες:

- Εφαρμογής των αρχών της επιστήμης και της τεχνολογίας στην ανάλυση, το σχεδιασμό και την υλοποίηση συστημάτων λογισμικού, ως Προγραμματιστής Συστημάτων και Εφαρμογών.
- Ανάλυσης και ικανοποίησης των αναγκών των οργανισμών και των επιχειρήσεων, μέσω του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της υλοποίησης, της ολοκλήρωσης, της διαμόρφωσης, της διαχείρισης και της υποστήριξης των υπολογιστικών τεχνολογιών (λογισμικού, υλικού και επικοινωνιών), ως Μηχανικός Πληροφορικής.
- Σχεδιασμού, ανάπτυξης και συντήρησης υπολογιστικών συστημάτων, περιφερειακών Η/Υ, ενσωματωμένων συστημάτων, σύνθετων συστημάτων αισθητήρων καθώς και σχεδιασμού και προγραμματισμού ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, ως Μηχανικός Η/Υ.

Επίσης, ο πτυχιούχος του Τμήματος μπορεί να εργάζεται ως Εκπαιδευτικός ή Μηχανικός Πληροφορικής, σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης.

Επιπλέον, ο Πτυχιούχος του Τμήματος μπορεί να ανταποκριθεί με πληρότητα στις ανάγκες της παρακολούθησης των εξελίξεων της έρευνας και των καινοτομιών της τεχνολογίας και της δια βίου εκπαίδευσης. Μπορεί επίσης, να επεκτείνει και να εξειδικεύσει περαιτέρω το γνωστικό του πεδίο μέσω της διενέργειας μεταπτυχιακών σπουδών προς απόκτηση μεταπτυχιακών ακαδημαϊκών τίτλων (M.Sc., Ph.D.) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας ή του εξωτερικού.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.