Απολυτήριο ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Περιγραφή

Ο κάτοχος απολυτηρίου Δημοτικού αποκτά τις απαραίτητες βασικές γνώσεις και καλλιεργεί τις νοητικές, συναισθηματικές και ψυχοκοινωνικές ικανότητες και δεξιότητες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου εύρους απλών εργασιών. Το απολυτήριο Δημοτικού αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή στην επόμενη βαθμίδα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι τίτλων του τύπου «Απολυτήριο Δημοτικού» δύνανται να απασχοληθούν σε απλές εργασίες και, σε κάθε περίπτωση, μετά το 16ο έτος της ηλικίας τους.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση στον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν τελειώσει το Νηπιαγωγείο ή οποιαδήποτε τάξη του Δημοτικού Σχολείου.
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση στον πρώτο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Κατώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση-Γυμνάσιο).

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γνώσεις

• Διαθέτει βασική γνώση του λεξιλογίου, των λειτουργιών και της δομής της ελληνικής γλώσσας σε κάθε επικοινωνιακή περίσταση.
• Κατανοεί και προσεγγίζει βασικές επιστημονικές έννοιες και μεθόδους (μαθηματικών, φυσικής, ιστορίας) και τις εφαρμόζει στην καθημερινή του ζωή αποτελεσματικά.
• Αποκτά εισαγωγικές γνώσεις για τη χρήση Η/Υ και ξένης γλώσσας.
• Κατακτά βασικές έννοιες που αφορούν στις τέχνες (εικαστικά, θέατρο, μουσική).

Δεξιότητες

• Χρησιμοποιεί ορθά την ελληνική γλώσσα σε επίπεδο κατανόησης, ανάγνωσης αλλά και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου.
• Χειρίζεται απλά υλικά και εργαλεία.
• Χρησιμοποιεί τη γλώσσα ως κώδικα επικοινωνίας και ως σύστημα σκέψης σε ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις.
• Χρησιμοποιεί απλές λειτουργίες Η/Υ.

Ικανότητες

• Εκτελεί απλές εργασίες με βάση συγκεκριμένες οδηγίες εφαρμόζοντας τις βασικές γνώσεις του.
• Εκτελεί εργασίες σε ομαδικό πλαίσιο.