Απολυτήριο ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Περιγραφή

Οι κάτοχοι Aπολυτηρίου Γυμνασίου αποκτούν βασική γενική μόρφωση, αισθητική καλλιέργεια, κοινωνικότητα και συνεργατικότητα. Με αυτόν τον Τύπο, ολοκληρώνεται η υποχρεωτική εκπαίδευση.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου δύνανται να απασχοληθούν με σχέση εξαρτημένης εργασίας (σε περίπτωση φορέων δημοσίου, σε κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) ή είναι αυτοαπασχολούμενοι σε επαγγελματικά πεδία όπου δεν απαιτούνται ειδικές άδειες ή ειδικές σπουδές.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση στον τύπο έχουν οι απόφοιτοι Δημοτικού Σχολείου.
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν τη δυνατότητα:
- εγγραφής στο Λύκειο (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) (Επίπεδο 4)
- πρόσβασης σε Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) (Επίπεδο 3).

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γνώσεις

• Έχουν καλή γνώση του λεξιλογίου και των λειτουργιών της ελληνικής γλώσσας.
• Κατανοούν το βασικό περιεχόμενο των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται στο Γυμνάσιο.
• Επικοινωνούν σε μέτριο επίπεδο στην αγγλική γλώσσα.
• Αποκτούν βασικές γνώσεις σχετικά με την προετοιμασία τους ως ενεργοί δημοκρατικοί πολίτες (πολίτευμα, περιβάλλον, διατροφή, υγιεινή κλπ.)

Δεξιότητες

• Χρησιμοποιούν βασικές εφαρμογές Η/Υ σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα (ψηφιακός εγγραματισμός).
• Επικοινωνούν προφορικά και γραπτά με απλές προτάσεις σε οικεία περιβάλλοντα.
• Ακροώνται, διαβάζουν και κατανοούν κείμενα σχετικού βαθμού δυσκολίας.
• Δραστηριοποιούνται σε προγράμματα περιβαλλοντικής αγωγής, αγωγής υγείας, άθλησης, θεατρικής αγωγής.

Ικανότητες

• Έχουν τη δυνατότητα να δρουν με μικρή αυτονομία είτε στο χώρο σπουδών τους είτε στην εργασία τους.
• Κατέχουν το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις σπουδών στο Λύκειο (Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση).