Πτυχίο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 (ΣΕΚ)

Περιγραφή

Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) παρέχουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση σε αποφοίτους της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης (Γυμνάσιο), κατόχους του Απολυτηρίου Γυμνασίου. Στις Σ.Ε.Κ. λειτουργούν οι Α΄, Β΄ Τάξεις και η Τάξη Μαθητείας. Στην «Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε πέντε (5) ημέρες για ένα σχολικό έτος. Στους προαγόμενους από τη Β΄ Τάξη των Σ.Ε.Κ. χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 2 που τους αποδίδει αυτοδίκαια το δικαίωμα συμμετοχής στην Τάξη Μαθητείας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Τάξης Μαθητείας χορηγείται στο μαθητή Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόλυση του μαθητή που εγγράφεται στην Τάξη Μαθητείας είναι η επιτυχής εξέταση στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Οι απόφοιτοι της Τάξης Μαθητείας, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθήσουν Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας εβδομήντα (70) ωρών, για την αρτιότερη προετοιμασία τους για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, απόκτησης Πτυχίου Ειδικότητας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων πιστοποίησης, χορηγείται το Πτυχίο Ειδικότητας Επιπέδου 3 από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του Τύπου έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Στην Α΄ Τάξη των Σ.Ε.Κ. εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση στα Ι.Ε.Κ. (Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση - Μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση).

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γνώσεις

• Αναγνωρίζουν και κατανοούν τις βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στα πεδία που σχετίζονται με την ειδικότητά τους.
• Κατανοούν τις βασικές αρχές, έννοιες και διαδικασίες που σχετίζονται με τα γνωστικά πεδία της ειδικότητάς τους.
• Κατανοούν τις οδηγίες, τα καθήκοντα και τις διαδικασίες εφαρμογής των καθηκόντων που σχετίζονται με την ειδικότητά τους.
• Αναλύουν, αξιολογούν και τοποθετούνται κριτικά πάνω σε θέματα που σχετίζονται με το πρόγραμμα σπουδών που έχουν διδαχθεί.
• Είναι σε θέση να συσχετίζουν τις βασικές γνώσεις από τα διαφορετικά μέρη του προγράμματος σπουδών που έχουν διδαχθεί.

Δεξιότητες

• Αναγνωρίζουν και κατανοούν τις βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στα πεδία που σχετίζονται με την ειδικότητά τους.
• Κατανοούν τις βασικές αρχές, έννοιες και διαδικασίες που σχετίζονται με τα γνωστικά πεδία της ειδικότητάς τους.
• Κατανοούν τις οδηγίες, τα καθήκοντα και τις διαδικασίες εφαρμογής των καθηκόντων που σχετίζονται με την ειδικότητά τους.
• Αναλύουν, αξιολογούν και τοποθετούνται κριτικά πάνω σε θέματα που σχετίζονται με το πρόγραμμα σπουδών που έχουν διδαχθεί.
• Είναι σε θέση να συσχετίζουν τις βασικές γνώσεις από τα διαφορετικά μέρη του προγράμματος σπουδών που έχουν διδαχθεί.

Ικανότητες

• Εκτελούν εργασίες, εποπτευόμενοι, σε ένα συγκεκριμένο πεδίο εργασίας ή σπουδής σχετικό με την ειδικότητά τους.
• Αναλαμβάνουν την ευθύνη για την ολοκλήρωση των καθηκόντων τους.
• Εργάζονται και συνεργάζονται στο πλαίσιο μιας ομάδας.
• Επιλύουν, είτε μόνοι τους είτε ζητώντας την κατάλληλη βοήθεια από τρίτους, προβλήματα τα οποία ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την εκτέλεση των εργασιών τους.
• Αναζητούν, επιλέγουν και αξιολογούν πληροφορίες και δεδομένα στο πλαίσιο των επαγγελματικών ή/και μαθησιακών δραστηριοτήτων.
• Αναγνωρίζουν τις προσωπικές τους ελλείψεις και ανάγκες και αναζητούν καθοδήγηση.