Πτυχίο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΠΑ.Σ.)

Περιγραφή

Η ΕΠΑΣ είναι μέρος της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, διετούς φοίτησης και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄ και Β΄, οι οποίες οργανώνονται σε τμήματα ειδικότητας.
Τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν μαθήματα τεχνικά, επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις. Στην Α΄ τάξη των ΕΠΑΣ εγγράφονται οι προαχθέντες μαθητές από την Α΄ τάξη του ΕΠΑΛ ή ΓΕΛ.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του Τύπου έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε τίτλους αυτού του Τύπου έχουν οι απόφοιτοι της Α΄ τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.
Οι κάτοχοι τίτλων αυτού του Τύπου έχουν πρόσβαση:
- στη Β΄ τάξη ΓΕΛ ή
- στη Β΄ τάξη ΕΠΑΛ, μη συναφούς ειδικότητας
- στη Γ΄ τάξη ΕΠΑΛ συναφούς ειδικότητας
- σε Ι.Ε.Κ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γνώσεις

• Αναγνωρίζουν τις βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στα πεδία που σχετίζονται με την ειδικότητά τους.
• Περιγράφουν τις αρχές λειτουργίας συσκευών και υλικών που σχετίζονται με την ειδικότητά τους.
• Κατανοούν τις οδηγίες, τα καθήκοντα και τις διαδικασίες εφαρμογής των καθηκόντων που σχετίζονται με την ειδικότητά τους.

Δεξιότητες

• Χειρίζονται τα εργαλεία, τον εξοπλισμό και τις συσκευές της ειδικότητάς τους.
• Εφαρμόζουν τις οδηγίες των σχετικών εγχειριδίων.
• Εκτελούν σειρά σύνθετων εργασιών που σχετίζονται με τα καθήκοντά τους.
• Επικοινωνούν αποτελεσματικά με το υπόλοιπο προσωπικό του επαγγελματικού τους χώρου και με πελάτες.
• Χρησιμοποιούν επαγγελματική ορολογία.
• Επιλύουν συγκεκριμένα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.
• Ακολουθούν κανονισμούς και προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος.

Ικανότητες

• Εκτελούν εργασίες, εποπτευόμενοι, σε ένα συγκεκριμένο πεδίο εργασίας ή σπουδής σχετικό με την ειδικότητά τους.
• Αναλαμβάνουν την ευθύνη για την ολοκλήρωση των καθηκόντων τους.
• Εργάζονται στο πλαίσιο μιας ομάδας.
• Επιλύουν, είτε μόνοι τους είτε ζητώντας την κατάλληλη βοήθεια από τρίτους, προβλήματα τα οποία ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την εκτέλεση των εργασιών τους.
• Αναζητούν, επιλέγουν και αξιολογούν πληροφορίες και δεδομένα στο πλαίσιο των επαγγελματικών ή/και μαθησιακών δραστηριοτήτων.
• Αναγνωρίζουν τις προσωπικές τους ελλείψεις και ανάγκες και αναζητούν καθοδήγηση.