Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)

Περιγραφή

Οι κάτοχοι Απολυτηρίου ΕΠΑΛ διαθέτουν γενική παιδεία ικανοποιητικού επιπέδου, καθώς και τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για τη συνέχιση των σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. δύνανται να απασχοληθούν με σχέση εξαρτημένης εργασίας (σε περίπτωση φορέων δημοσίου σε κατηγορία ΔΕ) ή ως αυτοαπασχολούμενοι σε επαγγελματικά πεδία για τα οποία δεν απαιτούνται σχετικές ειδικές άδειες ή ειδικές σπουδές.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση στο ΕΠΑ.Λ. έχουν οι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) ή οι απόφοιτοι της Α΄ Τάξης ΓΕΛ (εγγράφονται στη Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ.). Οι κάτοχοι Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα:
• Πρόσβασης σε Ι.Ε.Κ. για απόκτηση επαγγελματικής εξειδίκευσης.
• Πρόσβασης στην "Τάξη Μαθητείας" υπό την προϋπόθεση κτήσης και Πτυχίου ΕΠΑ.Λ.
• Πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Ανώτερες Σχολές, ΤΕΙ).

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γνώσεις

• Κατέχουν τις βασικές αρχές και έννοιες, το περιεχόμενο και το επιστημονικό λεξιλόγιο των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων.
• Αποκτούν βασικές γνώσεις για εκπόνηση ερευνητικών εργασιών.
• Διαθέτουν βασικές γνώσεις σύνδεσης των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων (Διεπιστημονικότητα).
• Κατέχουν σε ικανοποιητικό επίπεδο τις βασικές αρχές των νέων τεχνολογιών.
• Συντάσσουν κείμενα ανάλογα με τις εκάστοτε επικοινωνιακές απαιτήσεις (βιογραφικό σημείωμα, συνθετικές εργασίες, αιτήσεις, αναφορές κλπ).

Δεξιότητες

• Διατυπώνουν τις απόψεις τους προφορικά με σαφήνεια για διάφορα θέματα και τις αντιπαραθέτουν με την κατάλληλη επιχειρηματολογία.
• Χειρίζονται, σε προχωρημένο βαθμό, εφαρμογές νέων τεχνολογιών.
• Διεξάγουν πειράματα και καταγράφουν τα αποτελέσματά τους.
• Συνεργάζονται στο πλαίσιο ομάδας.
• Δραστηριοποιούνται σε προγράμματα περιβαλλοντικής αγωγής, αγωγής υγείας, άθλησης, θεατρικής αγωγής.

Ικανότητες

• Έχουν τη δυνατότητα να δρουν με σχετική αυτονομία είτε στο χώρο των σπουδών τους είτε στην εργασία τους.
• Έχουν τη δυνατότητα επίβλεψης τρίτων σε καθήκοντα της αρμοδιότητάς τους.
• Κατέχουν τις βασικές ικανότητες για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις σπουδών σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.