Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ.

Περιγραφή

Οι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑΛ διαθέτουν τεχνικές επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες. Παράλληλα, έχουν δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του Τύπου έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε προσόντα αυτού του τύπου έχουν οι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) ή οι απόφοιτοι της Α΄ Τάξης ΓΕΛ (εγγράφονται στη Β΄ Τάξη ΕΠΑΛ).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν τη δυνατότητα απόκτησης, κατόπιν σχετικών εξετάσεων, Απολυτηρίου ΕΠΑΛ και πρόσβασης στην Τάξη Μαθητείας με την προϋπόθεση κτήσης και του Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γνώσεις

• Κατέχουν τις βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και την επιστημονική ορολογία στα πεδία που σχετίζονται με την ειδικότητά τους.
• Περιγράφουν τις αρχές λειτουργίας συσκευών και υλικών που σχετίζονται με την ειδικότητά τους.
• Κατανοούν τις οδηγίες, τα καθήκοντα και τις διαδικασίες εφαρμογής των καθηκόντων που σχετίζονται με την ειδικότητά τους.
• Κατέχουν σε ικανοποιητικό βαθμό τις βασικές εφαρμογές των νέων τεχνολογιών της ειδικότητάς τους.
• Αποκτούν βασικές γνώσεις για εκπόνηση ερευνητικών εργασιών στο γνωστικό αντικείμενό τους.

Δεξιότητες

• Χειρίζονται με επάρκεια και ασφάλεια τα εργαλεία, τον εξοπλισμό και τις συσκευές της ειδικότητάς τους.
• Εφαρμόζουν με ευχέρεια τις οδηγίες των σχετικών εγχειριδίων (ελληνικών και ξενόγλωσσων).
• Κατασκευάζουν και παρουσιάζουν ατομικά και ομαδικά έργα της ειδικότητάς τους, στο πλαίσιο των ερευνητικών εργασιών τους.
• Εκτελούν σε επαρκή βαθμό σειρά σύνθετων εργασιών που σχετίζονται με τα καθήκοντά τους.
• Επικοινωνούν αποτελεσματικά με το υπόλοιπο προσωπικό του επαγγελματικού τους χώρου και με πελάτες.
• Χρησιμοποιούν με ευχέρεια την επαγγελματική ορολογία.
• Επιλύουν αποτελεσματικά συγκεκριμένα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, προσαρμόζοντας τις ενέργειές τους στις εκάστοτε συνθήκες και στο περιβάλλον εργασίας τους.
• Τηρούν κανονισμούς και προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας εργασίας, καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος.

Ικανότητες

• Εκτελούν εργασίες με σχετική αυτονομία σε ένα συγκεκριμένο πεδίο εργασίας ή σπουδής σχετικό με την ειδικότητά τους.
• Έχουν τη δυνατότητα επίβλεψης τρίτων σε καθήκοντα της αρμοδιότητάς τους.
• Αναλαμβάνουν την ευθύνη για την ολοκλήρωση των καθηκόντων τους.
• Εργάζονται στο πλαίσιο μιας ομάδας.
• Επιλύουν, είτε μόνοι τους είτε ζητώντας την κατάλληλη βοήθεια από τρίτους, προβλήματα τα οποία ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την εκτέλεση των εργασιών τους.
• Αναζητούν, επιλέγουν και αξιολογούν πληροφορίες και δεδομένα στο πλαίσιο των επαγγελματικών ή/και μαθησιακών δραστηριοτήτων.
• Εκτιμούν τις προσωπικές τους ελλείψεις και ανάγκες.