Πτυχίο Κοινωνικού Λειτουργού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης.

Περιγραφή

Γνώσεις
• Διαθέτουν σύγχρονες ολοκληρωμένες θεωρητικές γνώσεις και γνώσεις εφαρμογής που αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο της κοινωνικής εργασίας,
• Αντλούν γνώσεις από τη μεθοδολογία της κοινωνικής εργασίας αλλά και από συναφείς επιστήμες εμβαθύνοντας και διευρύνοντας τις γνώσεις τους που αφορούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση των ανθρωπίνων προβλημάτων και στην μελέτη και κάλυψη των αναγκών πρόνοιας ατόμων, ομάδων και κοινοτήτων.
• Διαθέτουν αντίληψη των σύγχρονων γνώσεων και εφαρμογών της κοινωνικής εργασίας.
• Διαθέτουν κριτική κατανόηση των θεωριών, των αρχών δεοντολογίας και της μεθοδολογίας της κοινωνικής εργασίας.
• Κατανοούν και αξιοποιούν θεωρίες για την ανθρώπινη ανάπτυξη και συμπεριφορά.
• Κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο η καταπίεση, οι διακρίσεις και οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες συμβάλλουν στη δημιουργία σύνθετων προβλημάτων που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων και να αναγνωρίζουν το δικό τους ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης.
• Αποκτούν γνώσεις και εμπειρία εφαρμογής της διαμεθοδικής κοινωνικής εργασίας.
• Αποκτούν κριτική ικανότητα για τη ανάπτυξη της κοινωνικής πολιτικής-κοινωνικής πρόνοιας-κοινωνικής εργασίας και την επίδραση τους στη λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών-οργανώσεων και στους εξυπηρετούμενους.

Δεξιότητες
• Κατανοούν-αναλύουν τα κοινωνικά προβλήματα ώστε να συμβάλλουν στην πρόληψη και αντιμετώπισή τους, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας παρεμβάσεις σε διαφορετικά επίπεδα (άτομο-ομάδα-κοινότητα).
• Αξιοποιούν μεθόδους κοινωνικής έρευνας για να αναπτύξουν και να αξιολογήσουν παρεμβάσεις και να προωθήσουν τη αναβάθμιση της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο και την απόκτηση νέας γνώσης
• Διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες παρέμβασης σε επίπεδο ατόμου, οικογένειας, ομάδας, κοινότητας και κοινωνικής οργάνωσης.
• Τροποποιούν στάσεις και συμπεριφορές μέσω βιωματικής μάθησης με αποτέλεσμα την απόκτηση επαγγελματικής στάσης και δεξιοτήτων επικοινωνίας.
• Αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες για υποστηρικτική-συμβουλευτική παρέμβαση σε άτομα, οικογένειες και ομάδες.

Ικανότητες
• Διαθέτουν ικανότητα αποτελεσματικής εφαρμογής της κοινωνικής εργασίας στα πλαίσια της Οργάνωσης, προωθώντας αλλαγές με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών.
• Υλοποιούν ερευνητικές εργασίες με σκοπό την υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων προωθώντας την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών των εξυπηρετουμένων και την κάλυψη των αναγκών πρόνοιας της κοινότητας.
• Με επαγγελματική στάση και κοινωνική υπευθυνότητα μελετούν σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις συμβάλλοντας στην κάλυψη των αναγκών πρόνοιας σε τοπικό επίπεδο και στην αναβάθμιση του επαγγέλματος τους


Περαιτέρω πληροφορίες

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές-φοιτήτριες την απαραίτητη θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες επαγγελματικές δεξιότητες, δεοντολογία και κριτική σκέψη για την άσκηση της διαμεθοδικής κοινωνικής εργασίας ανταποκρινόμενοι στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές ανάγκες.
Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών καλύπτει τη γνώση για κοινωνικές παρεμβάσεις που αφορούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων, στη στελέχωση και διοίκηση κοινωνικών υπηρεσιών, στο σχεδιασμό και αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα και στην εφαρμοσμένη κοινωνική έρευνα.
Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 4 ετών. Κατά τη διάρκεια των 7 εξαμήνων προσφέρονται 35 υποχρεωτικά μαθήματα και 8 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (στο ΣΤ΄ και Ζ΄ εξάμηνο) από τα οποία ο φοιτητής επιλέγει 4. Το τελευταίο εξάμηνο (Η΄) πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας. Δηλαδή το πρόγραμμα του φοιτητή περιλαμβάνει 39 μαθήματα (35 υποχρεωτικά και 4 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα), την πτυχιακή εργασία και την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα.

Κατά τη διάρκεια του Α΄ και Β΄ εξαμήνου οι φοιτητές διδάσκονται μαθήματα Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών από τις οποίες αντλεί γνώσεις η Κοινωνική Εργασία (Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Δίκαιο, Κοινωνική Πολιτική) Πληροφορική και εισαγωγικά μαθήματα της Κοινωνικής Εργασίας. Στα εξάμηνα που ακολουθούν διδάσκονται μαθήματα Θεωρίας και Μεθοδολογίας της Κοινωνικής Εργασίας, Οργάνωσης και Διοίκησης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Κοινωνικού Σχεδιασμού, Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικής Έρευνας, καθώς και μαθήματα που βοηθούν στην κατανόηση των μαθημάτων ειδικότητας. Κατά τη διάρκεια του Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ και Ζ΄ εξαμήνου πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση-Εποπτεία (9 ώρες εβδομαδιαίως στο Δ εξάμηνο, 8 ώρες στο Ε εξάμηνο, 12 ώρες στο Στ εξάμηνο και 12 ώρες στο Ζ εξάμηνο). Η Πρακτική Άσκηση-Εποπτεία παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να συνδέσουν τη θεωρητική γνώση με την πράξη και να αναπτύξουν την εφαρμογή της Κοινωνικής Εργασίας στα πλαίσια μιας Κοινωνικής Υπηρεσίας-Οργάνωσης. Οι φοιτητές υποστηρίζονται και καθοδηγούνται εβδομαδιαίως μέσω της ομαδικής εποπτείας από επόπτη εκπαιδευτικό.
• Η αναλογία θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων είναι 1,5 προς 1. Οι συνολικές θεωρητικές ώρες του προγράμματος είναι 105 και οι εργαστηριακές ώρες 70. Από το σύνολο των 70 εργαστηριακών ωρών οι 29 εργαστηριακές ώρες κατανέμονται σε μαθήματα, ενώ 41 εργαστηριακές ώρες κατανέμονται στην Πρακτική Άσκηση-Εποπτεία (9 ώρες εβδομαδιαίως στο Δ΄ εξάμηνο, 8 ώρες στο Ε΄ εξάμηνο, 12 ώρες στο Στ΄ εξάμηνο και 12 ώρες στο Ζ΄ εξάμηνο).
• Τα μαθήματα Ειδικής Υποδομής και Ειδικότητας δεν υπερβαίνουν το 70% του συνολικού αριθμού των μαθημάτων. Δηλαδή υπάρχουν 14 μαθήματα γενικής υποδομής.
• Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 8 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα (στο ΣΤ΄ και Ζ΄ εξάμηνο) από τα οποία ο φοιτητής επιλέγει 4.
• Ο φοιτητής παρακολουθεί 40 μαθήματα συμπεριλαμβανομένης και της πτυχιακής εργασίας (35 υποχρεωτικά και 4 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, καθώς και την πτυχιακή εργασία).
• Σε κάθε μάθημα αναλογεί φόρτος εργασίας και πιστωτικές μονάδες.

Σχέση με την απασχόληση

Για την άσκηση του επαγγέλματος είναι απαραίτητη η άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχιούχος Κοινωνικός Λειτουργός, Τ.Ε., Τμήμα Κοινωνικης Εργασίας, Σχολής ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Κρήτης.