Πτυχίο Νοσηλευτικής. Τμήμα Νοσηλευτικής. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης.

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών ο εκπαιδευόμενος/νη θα (α) εφοδιαστεί με γνώσεις σε όλο το φάσμα της Νοσηλευτικής φροντίδας, ώστε να κατανοεί έννοιες που αφορούν την Νοσηλευτική επιστήμη. (β) Θα αποκτήσει δεξιότητες στο να εφαρμόζει πλάνα εξατομικευμένης νοσηλευτικής φροντίδας, νοσηλευτική διεργασία στην καθημερινή πρακτική (αξιολόγηση του ατόμου, νοσηλευτική διάγνωση, προγραμματισμό της νοσηλευτικής φροντίδας, εφαρμογή και εκτίμηση των αποτελεσμάτων), δεξιότητες πληροφόρησης και υποστήριξης της αυτονομίας και ανεξαρτησίας ατόμων έτσι ώστε να προσαρμοστούν σε πραγματικά ή δυνητικά προβλήματα υγείας και δεξιότητες σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας σε άτομα, οικογένειες, ομάδες, και στην κοινότητα σε επίπεδο πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης
(γ) θα αποκτήσει ικανότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης, ικανότητες λήψης αποφάσεων που αφορούν την κλινική πρακτική, ικανότητες οργάνωσης και σχεδιασμού πλάνων φροντίδας, και προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας και τέλος ικανότητες εφαρμογής και εκτίμησης των νοσηλευτικών παρεμβάσεων που εφαρμόζει σε άτομα ή σε πληθυσμούς στο επίπεδο πρόληψης, θεραπείας ή αποκατάστασης. (δ) έπειτα απο την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να κατανοεί τις αρχές έννοιες και γνώσεις της Νοσηλευτικής επιστήμης να προσφέρει νοσηλευτική φροντίδα σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης με στόχο την προετοιμασία νοσηλευτών που θα καλύπτουν όλο το φάσμα της νοσηλευτικής και θα παρέχουν εξατομικευμένη φροντίδα διαθέτοντας: α) ευρύ πεδίο επιστημονικών γνώσεων προσαρμοσμένων στα εκάστοτε νέα δεδομένα, β) εμπειρία εφαρμογής της αποκτηθείσας αυτής γνώσης σε πραγματικές συνθήκες, γ) ικανότητα σχεδιασμού και υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων και αξιοποίηση των επιστημονικών συμπερασμάτων στην κλινική πράξη, και δ) ικανότητα διάχυσης της γνώσης στο ευρύ κοινό, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από (45) μαθήματα συνολικά. Από αυτά: (15) είναι μαθήματα γενικής υποδομής (14 υποχρεωτικά συν 1 κατ' επιλογή υποχρεωτικό), (13) μαθήματα είναι ειδικής υποδομής (6 υποχρεωτικά συν 7 κατ' επιλογή υποχρεωτικά), 12 μαθήματα ειδικότητας και (5) μαθήματα διοίκησης, οικονομίας και ανθρωπιστικών σπουδών (ΔΟΝΑ) (4 υποχρεωτικά συν 1 κατ' επιλογή υποχρεωτικό). Τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής δεν συνυπολογίζονται στο βαθμό του πτυχίου (22) μαθήματα συνδυάζουν θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος, (23) μαθήματα είναι θεωρητικά, τα οποία όμως σε μεγάλο ποσοστό (81,8%) δίνουν τη δυνατότητα στον φοιτητή να εξασκήσει πρακτικές δεξιότητες που σχετίζονται με το αντικείμενο διδασκαλίας και (16) μαθήματα είναι αμιγώς θεωρητικά. Μαθήματα επιλογής προσφέρονται από το 5ο εξάμηνο και μετά. Όλα τα μαθήματα υπολογίζονται με (2) διδακτικές μονάδες. Εκτός από τα μαθήματα η ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών προυποθέτει την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και πρακτική ασκηση.

Σχέση με την απασχόληση

Το Πτυχίο Νοσηλευτικής είναι απαραίτητο για την άσκηση του επαγγέλματος του Νοσηλευτή.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.