Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.). Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης.

Περιγραφή

Με την απόκτηση του πτυχίου, ο πτυχιούχος έχει αποκτήσει τις παρακάτω δεξιότητες:
- Εκπόνηση τεχνικών/οικονομικών μελετών και μελετών εφαρμογής, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση, σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών αναφορικά με τους ανωτέρω αναφερθέντες τομείς.
- Εφαρμογή προτύπων, κανόνων και κανονισμών στη μελέτη και σχεδίαση εγκαταστάσεων, συστημάτων και προϊόντων καθώς και στη λειτουργία ηλεκτρικών συστημάτων.
- Σχεδιασμό/υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης που αφορούν στους προαναφερθέντες τομείς.
- Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη πρωτοτύπων ηλεκτρικών ηλεκτρονικών συστημάτων.
- Διδακτική των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος.
- Ασφάλεια της παραγωγικής διαδικασίας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Οι σπουδές καλύπτουν την τεχνολογική επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και παρέχουν θεμελιακές και εξειδικευμένες γνώσεις στα γνωστικά πεδία των συστημάτων ηλεκτρισμού, των συστημάτων ηλεκτρομηχανικής μετατροπής ενέργειας, των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των μετρήσεων και αυτοματισμών, των ηλεκτρικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και κατασκευών, των πληροφοριακών συστημάτων και υπολογιστών, των συστημάτων επικοινωνιών, της τεχνολογίας υλικών καθώς και σε σύγχρονες τεχνολογίες όπως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αποκεντρωμένα συστήματα ηλεκτρισμού, οπτοηλεκτρονική και συστήματα λέιζερ, μικροηλεκτρονική, μηχατρονική και τεχνολογίες περιβάλλοντος.
Κατά τα πρώτα εξάμηνα σπουδών, ένα σύνολο μαθημάτων γενικών γνώσεων δίνουν ένα βασικό επιστημονικό πλαίσιο προσανατολισμένο σε τεχνολογική κατεύθυνση στις θεματικές περιοχές του Τμήματος. Στη συνέχεια ακολουθούν τα μαθήματα ειδικής υποδομής , τα οποία εφοδιάζουν τους φοιτητές με ένα πιο συγκροτημένο πλαίσιο γνώσεων σε αντικείμενα άμεσα συσχετισμένα με το επαγγελματικό τους πεδίο. Τα μαθήματα αυτά εξυπηρετούν διπλό στόχο: δημιουργούν μία στέρεα γνωστική υποδομή για τα μαθήματα ειδικότητας και αποτελούν αρχικά εφόδια για συγκεκριμένες εξειδικεύσεις σχετικά με την πτυχιακή ή την πρακτική άσκηση) και την συνέχιση των σπουδών (μεταπτυχιακά). Ο επόμενος κύκλος μαθημάτων αναφέρεται σε μαθήματα ειδικότητας, με τα οποία ο φοιτητής συμπληρώνει το πεδίο των του γνώσεων του. Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών αναπτύσσει σφαιρικά όλους τους άξονες επαγγελματικής δραστηριότητας που συνάδουν με τον Τεχνολόγο ηλεκτρολόγο Μηχανικό. Η γενική γραμμή διδασκαλίας των μαθημάτων ειδικότητας αποσκοπεί στην ικανότητα άμεσης ενασχόλησης στα συγκεκριμένα πεδία.

Σχέση με την απασχόληση

Το πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε. είναι απαραίτητο για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος και σχετίζεται με άδεια εξασκήσεως την οποία εκδίδει η κατά τόπους Διεύθυνση Βιομηχανίας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Θεματικοί Τομείς

Ηλεκτρισμός και ενέργεια