Πτυχίο Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής, με Κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: Μηχανικoί Δικτύων, Μηχανικοί Η/Υ, Μηχανικοί Λογισμικού. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα Κρήτης.

Περιγραφή

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Κρήτης καλύπτει τον χώρο της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και των Πολυμέσων, καθοριστικής σημασίας τομέων στη διαμορφούμενη Κοινωνία των Πληροφοριών. Με την παρεχόμενη εκπαίδευση το Τμήμα στοχεύει σε αποφοίτους, οι οποίοι θα έχουν αφ' ενός σφαιρική παιδεία γύρω από τις νέες τεχνολογίες και αφ' ετέρου την απαιτούμενη εξειδίκευση ώστε να καλύψουν άμεσα τις ανάγκες μίας πολύ μεγάλης και δυναμικά αναπτυσσόμενης αγοράς εργασίας. Η αγορά αυτή περιλαμβάνει επιχειρήσεις και εταιρείες εφαρμογών προϊόντων Πληροφορικής, λογισμικού, εταιρείες παροχής Internet, τηλεφωνίας κλπ.
Μηχανικοί Δικτύων: Η κατεύθυνση Μηχανικών Δικτύου του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής στο ΤΕΙ Κρήτης, εστιάζεται στη μελέτη, ανάλυση σχεδιασμό, σύνθεση και υλοποίηση δικτύων πολυμεσικών υπηρεσιών και εφαρμογών, εμβαθύνοντας στις αρχιτεκτονικές υλοποίησης και στις τεχνολογίες α) τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και των πλατφορμών υπηρεσιών σύγκλισης, β) δημιουργίας, χειρισμού και μετάδοσης πολυμέσων μέσα από ετερογενείς υποδομές, και γ) προγραμματισμού και την διαχείρισης δικτύων για την παροχή εγγυημένης ποιότητας-της-υπηρεσίας (QoS). Οι φοιτητές μπορούν να αποκομίσουν θεωρητικές γνώσεις και τεχνική κατάρτιση στις προαναφερθείσες περιοχές, να αναπτύξουν δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας καθώς και ομαδικής συνεργασίας μέσα από μια σειρά διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων, οι οποίες υλοποιούνται είτε κάτω από πραγματικές συνθήκες είτε σε ελεγχόμενο περιβάλλον (π.χ. προσομοιώσεις). Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές μπορούν να αποκτήσουν επίκαιρη τεχνογνωσία στις παρακάτω θεματικές περιοχές: Τηλεπικοινωνιακά συστήματα και πλατφόρμες Διαδικτύου; Διεισδυτικά δίκτυα και υποδομές υπηρεσιών; Διαχείριση και έλεγχο δικτύων, Πολυμεσικές και διαδραστικές υπηρεσίες; Εφαρμογές Διαδικτύου και παροχή ποιότητας-της-υπηρεσίας (QoS). Η κατεύθυνση παρέχει το αναγκαίο εύρος και βάθος γνώσης προκειμένου οι απόφοιτοι να μπορούν είτε να δραστηριοποιηθούν ως μηχανικοί στον παραγωγικό τομέα και στην βιομηχανία (για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση πρωτοτύπων, την κατασκευή ολοκλήρωση, συντήρηση και αξιολόγηση των επιδόσεων των δικτύων), είτε να συμμετάσχουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
Μηχανικοί ΗΥ: Η Μηχανική των Υπολογιστών είναι ένας ακαδημαϊκός τομέας που συνδυάζει την Επιστήμη των Υπολογιστών και την Μηχανική Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρονικών. Ο κορμός γνώσεων ενσωματώνει την επιστήμη και τεχνολογία της σχεδίασης, κατασκευής, υλοποίησης, ελέγχου και συντήρησης του λογισμικού και του υλικού των μοντέρνων υπολογιστικών συστημάτων και συσκευών .
Τα υπολογιστικά συστήματα αποτελούν ουσιαστικά συστατικά σε αυτόματα συστήματα μεταφοράς, σε συστήματα ελέγχου, σε ηλεκτρονικές συσκευές ευρείας κατανάλωσης και διασκέδασης, σε τομείς άμυνας, υγείας και μοντέρνων βιομηχανιών κατασκευών. Σήμερα, η ευρεία σύγκλιση αρκετών τεχνολογιών που έχουν πλέον κυριαρχήσει (όπως η τηλεόραση και οι τεχνολογίες δικτύωσης που είναι πλέον ολοκληρωμένες στις μοντέρνες ενσωματωμένες συσκευές) έχουν φέρει ως αποτέλεσμα εξελίξεις και καινοτόμες τεχνολογίες, δημιουργώντας νέες προκλήσεις και ευκαιρίες για τους Μηχανικούς Υπολογιστών.
Το πρόγραμμα της κατεύθυνσης των Μηχανικών Υπολογιστών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στοχεύει στην ανάπτυξη ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων που σχετίζονται με αλγόριθμους, με έννοιες σχεδίασης αρχιτεκτονικής και τεχνολογιών, με μεθόδους ανάλυσης και σύνθεσης, καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και δημιουργικής συνεργασίας μέσω μιας ποικιλίας εμπειριών από εργαστήρια και παρουσιάσεις. Συγκεκριμένα, οι σπουδαστές εξειδικεύονται στους παρακάτω τομείς:
Αρχιτεκτονική υπολογιστών και σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων; Επεξεργασία εικόνας, μηχανική όραση και ευφυή συστήματα; Γραφικά υπολογιστών και ανάπτυξη παιγνιδιών; Συστήματα επικοινωνιών και ελέγχου; Το πρόγραμμα στοχεύει να παρέχει στους αποφοίτους το απαραίτητο εύρος και βάθος γνώσεων ώστε να λειτουργούν ως μηχανικοί στην βιομηχανία (προσφέροντας τις απαραίτητες δυνατότητες για εξέλιξη στην σχεδίαση, υλοποίηση και έλεγχο πρωτοτύπων), ή να εισάγονται σε μεταπτυχιακά προγράμματα σε συναφείς τομείς για εξειδίκευση στις σπουδές.
Μηχανικοί Λογισμικού: Στο τμήμα «Μηχανικών Πληροφορικής» η κατεύθυνση Μηχανικών Λογισμικού περιλαμβάνει μαθήματα (κορμού και επιλογής) που στοχεύουν στην κατάρτιση των φοιτητών στο γνωστικό αντικείμενο της μηχανικής Συστημάτων Λογισμικού. Ο κύριος στόχος του προγράμματος της κατεύθυνσης είναι να εκπαιδεύσει, να εξοικειώσει, και να εξειδικεύσει τους φοιτητές σε ένα εύρος γνωστικών αντικειμένων που σχετίζονται με τον κύκλο ζωής Συστημάτων Λογισμικού. Φοιτητές που ακολουθούν αυτή την κατεύθυνση εκπαιδεύονται σε σύγχρονες μεθοδολογίες και τεχνικές ανάλυσης, ανάπτυξης, εγκατάστασης, συντήρησης και αξιολόγησης Συστημάτων Λογισμικού (διαφορετικού τύπου και σκοπού). Δίνεται δε έμφαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων για την εφαρμογή αυτών σε πραγματικά προβλήματα. Ένας άλλος σημαντικός στόχος του προγράμματος της κατεύθυνσης είναι οι απόφοιτοι να αποκτήσουν ένα υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και ευθύνης τα οποία είναι απαιτούμενα προσόντα για εργασία στην επιστημονική περιοχή της Μηχανικής Λογισμικού. Λόγω της ποικιλίας των απαιτήσεων σε λογισμικό, το πρόγραμμα είναι προσεκτικά σχεδιασμένο, δίνοντας στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια σε ένα ευρύ φάσμα μεθοδολογικών προσεγγίσεων για ανάπτυξη λογισμικού, ώστε αυτοί να μπορέσουν επιτυχώς να ενσωματώσουν τα πολλά και ποικίλα περιβάλοντα ανάπτυξης λογισμικού στην επαγγελματική τους ζωή.

Περαιτέρω πληροφορίες

Με την παρεχόμενη εκπαίδευση το Τμήμα στοχεύει σε αποφοίτους, οι οποίοι θα έχουν αφ' ενός σφαιρική παιδεία γύρω από τις νέες τεχνολογίες και αφ' ετέρου την απαιτούμενη εξειδίκευση ώστε να καλύψουν άμεσα τις ανάγκες μίας πολύ μεγάλης και δυναμικά αναπτυσσόμενης αγοράς εργασίας.
Το Τμήμα λειτουργικά χωρίζεται σε τρεις κατευθύνσεις:
- Μηχανικοί Δικτύων Τ.Ε.
- Μηχανικοί Η/Υ Τ.Ε.
- Μηχανικοί Λογισμικού Τ.Ε.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.