Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Φυσική Πλάσματος και Εφαρμογές» με 3 κατευθύνσεις: (1) Αδρανειακής Σύντηξης, (2) Φυσικής Laser, (3) Επιστήμης Πλάσματος. Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης.

Περιγραφή

Γνώσεις:
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Φυσική Πλάσματος & Εφαρμογές είναι διεθνές πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που αναπτύχθηκε και πιστοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Erasmus Life Long Programme (LLP)-Curriculum Development (Project Number: 510587-LLP-1-2010-1-GR-ERASMUS-ECDSP). Προσφέρει στους φοιτητές του εξειδικευμένες γνώσεις στην φυσική και τεχνολογία του πλάσματος που παράγεται με laser. Οι γνώσεις αυτές άπτονται των γνωστικών (πειραματικών και θεωρητικών) πεδίων της φυσικής πλάσματος, της φυσικής laser, της αλληλεπίδρασης παλμών laser με τα υλικά, της οπτοηλεκτρονικής τεχνολογίας, της παραγωγής καθαρής ενέργειας από σύντηξη υδρογόνου με laser.
Δεξιότητες:
Ικανότητα παραγωγής νέας γνώσης και εφαρμογής αυτής μέσω λογικής συνδυαστικής διαθεματικής σκέψης. Ικανότητα πειραματικής και θεωρητικής παραγωγής γνώσεων και αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας νόμους της φυσικής των μαθηματικών, της ηλεκτρονικής και της υπολογιστικής προσομοίωσης.
Ικανότητες:
Με τη λήψη του διπλώματος ο απόφοιτος αποδεδειγμένα μπορεί να χρησιμοποιήσει την εξειδικευμένη γνώση και μέσω μεθοδολογικής σκέψης μπορεί να παράγει νέα γνώση βασική ή/και εφαρμοσμένη στον τομέα που πραγματεύεται το Μεταπτυχιακό, δηλαδή της πειραματικής και θεωρητικής φυσικής πλάσματος, της φυσικής laser, της αλληλεπίδρασης παλμών laser με τα υλικά, της οπτοηλεκτρονικής τεχνολογίας, της παραγωγής καθαρής ενέργειας από σύντηξη υδρογόνου με laser. Ο απόφοιτος μπορεί με επιτυχία να ανταποκριθεί επαγγελματικά είτε στον ακαδημαϊκό χώρο (υψηλού επιπέδου έρευνα), είτε σε ιδιωτικούς φορείς/εταιρίες που πραγματεύονται υψηλή τεχνολογία, παραγωγή και καινοτομία στον θεματικό χώρο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Μαθησιακά αποτελέσματα:
Το Μεταπτυχιακό «Φυσική Πλάσματος & Εφαρμογές – Plasma Physics & Applications (PLAPA)» ευθυγραμμίζεται με την προσπάθεια της Ευρώπης να πρωτοπορήσει σε παραγωγή γνώσης σε θέματα που αφορούν την επιστήμη και τεχνολογία της αλληλεπίδρασης ισχυρών παλμών laser με την ύλη και ταυτόχρονα να διερευνήσει τη δυνατότητας παραγωγής καθαρής ενέργειας μέσω σύντηξης υδρογόνου με χρήση laser.
Έτσι, με τη λήψη του διπλώματος «Φυσική Πλάσματος & Εφαρμογές – Plasma Physics & Applications (PLAPA)» ο απόφοιτος μπορεί:
• Να συμμετέχει σε έρευνα (πειραματική ή/και θεωρητική) στους τομείς της πειραματικής και θεωρητικής φυσικής πλάσματος, της φυσικής laser, της αλληλεπίδρασης παλμών laser με τα υλικά, της οπτοηλεκτρονικής τεχνολογίας, της παραγωγής καθαρής ενέργειας από σύντηξη με χρήση laser.
• Να στελεχώνει εταιρίες (δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα) παραγωγής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας στους παραπάνω τομείς παρέχοντας εξειδικευμένη γνώση.
• Να συμβουλεύει δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς σε θέματα τεχνολογίας αιχμής που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου του Προγράμματος.
• Να ιδρύει αυτόνομα εταιρίες παραγωγής υψηλής τεχνολογίας στον θεματικό τομέα του Προγράμματος.
• Να προσφέρει ως εμπειρογνώμονας τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του σε θέματα υψηλής τεχνολογίας στρατηγικής σημασίας (όπως π.χ. η καθαρή άπλετη ενέργεια).


Περαιτέρω πληροφορίες

Το ΠΜΣ έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της δράσης Erasmus Life Long Programme (LLP)-Curriculum Development από οκτώ συνεργαζόμενα Ιδρύματα της Ευρώπης με σκοπό να προσφέρει στους φοιτητές του μεταπτυχιακή εκπαίδευση υψηλού επιπέδου. Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης θα έχουν τη δυνατότητα της κινητικότητας στα παρακάτω συνεργαζόμενα Ιδρύματα της Ευρώπης, τόσο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας όσο και για την παρακολούθηση μαθήματος ή μαθημάτων. Αντίστοιχα, φοιτητές των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων θα έχουν τη δυνατότητα της κινητικότητας τόσο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας όσο και για την παρακολούθηση μαθήματος ή μαθημάτων του Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης. Η κινητικότητα υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Erasmus και η αναγνώριση των μαθημάτων γίνεται μέσω των ECTS units.
1) Technological Education Institute of Crete (Coordinator), Greece
2) Imperial College London, Department of Physics, United Kingdom
3) University of Bordeaux, France
4) Technical University of Prague, Czech Republic
5) University Milano Bicocca, Italy
6) Queen’s University Belfast, United Kingdom
7) Technical University of Madrid, Spain
8) National Institute of Nuclear Science and Technology (INSTN), France
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Φυσική Πλάσματος & Εφαρμογές» με τρεις κατευθύνσεις: α) Αδρανειακής Σύντηξης β) Φυσικής Laser γ) Επιστήμης Πλάσματος – Plasma Physics & Applications with three directions a) Inertial Fusion, b) Laser Physics, c) Plasma Science» είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου σε ένα επιστημονικό πεδίο με έντονα διεπιστημονικά χαρακτηριστικά. Ο επιστημονικός τομέας δράσης του Π.Μ.Σ. είναι η αλληλεπίδραση ισχυρής ακτινοβολίας laser με την ύλη με έμφαση στη δημιουργία και μελέτη πλάσματος καθώς και οι καινοτόμες εφαρμογές που προκύπτουν από αυτήν. Η διεπιστημονικότητα του θέματος του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. απαιτεί τη συνέργεια διαφόρων επιστημονικών τομέων της Φυσικής και της Ηλεκτρονικής τεχνολογίας όπως της Φυσικής Πλάσματος, της Οπτοηλεκτρονικής και της τεχνολογίας ισχυρών Laser, της Επιστήμης των Υλικών, της Πυρηνικής Τεχνολογίας και των σχετικών Ηλεκτρονικών Διατάξεων.
Βασική εφαρμογή του τομέα αυτού διεθνώς είναι η διερεύνηση της δυνατότητας παραγωγής καθαρής ενέργειας από σύντηξη με χρήση laser με στρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τον οδικό χάρτη των ερευνητικών της υποδομών στον τομέα της ενέργειας.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση νέων επιστημόνων σε αυτό τον εξαιρετικά σημαντικό διεθνώς τομέα ώστε να μπορεί η χώρα να συνεχίσει να συμμετάσχει ενεργά με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό στις διεθνείς εξελίξεις που αφορούν τις παραπάνω καινοτόμες τεχνολογίες.
Τα διδακτικά αντικείμενα περιλαμβάνουν: Φυσική Πλάσματος, Ηλεκτροδυναμική, Αρχές Υπολογιστικών μεθόδων, Μεθοδολογίες Έρευνας, Κβαντομηχανική, Φυσική & Τεχνολογία των laser, Ατομικές διεργασίες στο πλάσμα, Διαγνωστικές μέθοδοι πλάσματος, θεωρίες πυκνού πλάσματος, Αρχές σύντηξης με laser, Αλληλεπίδραση laser με ύλη, Τεχνολογία στόχων και αντιδραστήρων σύντηξης με laser, Μοντελοποίηση & Αριθμητικές μέθοδοι μελέτης Πλάσματος, Ασφάλεια ακτινοβολιών και laser, Μη γραμμική οπτική, Laser υψηλής ισχύος, Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Σχέση με την απασχόληση

Άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού Συστημάτων Laser & οπτοηλεκτρονικών συστημάτων, Μηχανικού Τεχνολογιών Πλάσματος, Μηχανικού Σύντηξης για παραγωγή ενέργειας, εξειδικευμένου Επιστήμονα ή Μηχανικού για την υποστήριξη έρευνας ή εκπαίδευσης στο γνωστικό πεδίο του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

ΜΔΕ PLAPA