Πτυχίο Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού. Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας.

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις (τι αναμένεται να γνωρίζουν), δεξιότητες (να κατανοούν) και ικανότητες (να εφαρμόζουν) στη Διοίκηση Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Συγκεκριμένα,
Γνώσεις
• Να αντιληφθούν τη σημαντικότητα της Διοίκησης Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος από τις επιχειρήσεις και οργανισμούς σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.
• Να αποκτήσουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις στη Διοίκηση Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας και να εφαρμόζουν σύγχρονες πρακτικές και τεχνολογίες.
• Να αποκτήσουν το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο των κύριων λειτουργιών της Διοίκησης Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
• Να αποκτήσουν τη γνώση για τα βασικά στοιχεία των κύριων διαδικασιών logistics όπως: εξυπηρέτηση πελατών, προμήθειες, υποστήριξη παραγωγής, μεταφορές και διανομές, διαχείριση αποθεμάτων, αποθήκευση και επιστροφές.

Δεξιότητες
• Να παρέχουν τις κύριες ιδέες, αρχές και τεχνικές για τον επιτυχή σχεδιασμό, εκτέλεση, παρακολούθηση και έλεγχο των διαδικασιών της Διοίκησης Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
• Να υποστηρίξουν μία ολοκληρωμένη αντίληψη των εφαρμογών, εργαλείων και τεχνικών για την ανάλυση, αξιολόγηση και εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών στην επίλυση προβλημάτων της Διοίκησης Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
• Να αναλύσουν τις πρακτικές, προκλήσεις και ευκαιρίες της αγοράς στις επιστήμες της Διοίκησης Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Ικανότητες
• Να προωθήσουν την επιστήμη της Διοίκησης Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας με την εφαρμογή ερευνητικών δραστηριοτήτων.
• Να εφαρμόζουν και να αξιολογούν την απόδοση στρατηγικών όσον αφορά στις παρακάτω λειτουργίες προστιθέμενης αξίας της Διοίκησης Logistics και εφοδιαστικής Αλυσίδας: Προμήθειες, Διακίνηση υλικών, Πρόβλεψη ζήτησης, Αποθέματα, Επεξεργασία παραγγελιών, Αποθήκευση, Συσκευασία, Μεταφορές, Ανταλλακτικά και επισκευές, Εξυπηρέτηση πελατών, Αντιμετώπιση επιστρεφόμενων προϊόντων, Ανακύκλωση και αποκομιδή απορριμμάτων.
• Να εφαρμόσουν εξειδικευμένες εφαρμογές λογισμικού και καινοτόμες τεχνολογίες για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών της Διοίκησης Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Περαιτέρω πληροφορίες


Το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού έχει ως αποστολή την εκπαίδευση των φοιτητών ώστε να καταστούν επιστήμονες της Εφοδιαστικής, οι οποίοι με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτιση τους μεταφέρουν χρησιμοποιούν και προάγουν σύγχρονη τεχνολογία στον τομέα της Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού.

Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες στη Διοίκηση Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Συγκεκριμένα,

Εκπαιδεύει τους φοιτητές στις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις στη Διοίκηση Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας ώστε να εφαρμόζουν και να προωθούν σύγχρονες πρακτικές και τεχνολογίες.

Παρέχει στους φοιτητές το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο των κύριων λειτουργιών της Διοίκησης Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Παρέχει στους φοιτητές τις κύριες ιδέες, αρχές και τεχνικές για τον επιτυχή σχεδιασμό, εκτέλεση, παρακολούθηση και έλεγχο των διαδικασιών της Διοίκησης Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Προωθεί τις επιστήμες της Διοίκησης Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας με την εφαρμογή ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Παρέχει στους φοιτητές το απαιτούμενο υπόβαθρο σε βασικά θέματα των επιστημών της Διοίκησης Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας για να επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση των τεχνολογιών επιτευγμάτων και την ενεργή συμμετοχή για τη δημιουργία νέων και καινοτόμων τεχνολογιών.

Υποστηρίζει τις ικανότητες των φοιτητών στις πρακτικές, προκλήσεις και ευκαιρίες της αγοράς στις επιστήμες της Διοίκησης Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Παρέχει μία ολοκληρωμένη κατανόηση των εργαλείων και τεχνικών που απαιτούνται για την ανάλυση, αξιολόγηση και εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών και λύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παρέχει τη γνώση για τα βασικά στοιχεία των κύριων διαδικασιών Logistics όπως: εξυπηρέτηση πελατών, προμήθειες, υποστήριξη παραγωγής, μεταφορές και διανομές, διαχείριση αποθεμάτων, αποθήκευση και επιστροφές.

Παρέχειτην απαραίτητη γνώση ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να αλληλο-συσχετίσουν και εφαρμόσουν εξειδικευμένες εφαρμογές λογισμικού και καινοτόμες τεχνολογίες των επιχειρηματικών μονάδων και οργανισμών σε μία εφοδιαστική αλυσίδα / αλυσίδα αξίας.Σχέση με την απασχόληση

Τα επαγγελματικά δικαιώματα περιγράφονται στο Προεδρικό Διάταγμα 174/2006, Άρθρο 3 (ΦΕΚ Α’ αρ. 184/5-9-2006)

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Κεντρικής Μακεδονίας

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

ΠΤΥΧΙΟ Δ.Σ.Ε. (ΠΤΥΧΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ )

Θεματικοί Τομείς

Διαχείριση και διοίκηση