Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατευθύνσεις 1. Γενική κατεύθυνση 2. Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων 3. Κοστολόγηση και Ελεγκτική . Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας.

Περιγραφή

ΓΝΩΣΕΙΣ
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων παρέχει ευρεία, αναλυτική και ολοκληρωμένη επιστημονική γνώση για τις επιχειρήσεις και τη διοίκησή τους, εξειδικεύοντας παράλληλα σε θέματα διοίκησης/ διαχείρισης, ελεγκτικής/ κοστολόγησης και πληροφορικών συστημάτων. Οι φοιτητές αποκτούν κατ' αρχάς γνώση και κατανόηση της φύσης και των χαρακτηριστικών των επιχειρηματικών οργανώσεων, του τρόπου με τον οποίο δομούνται, λειτουργούν και διοικούνται και του εξωτερικού περιβάλλοντος εντός του οποίου αναπτύσσονται. Στη συνέχεια οι φοιτητές αποκτούν εξειδικευμένη γνώση σε θέματα είτε διοίκησης και διαχείρισης επιχειρήσεων, είτε ελεγκτικής/ κοστολόγησης, είτε πληροφορικών συστημάτων. Τα θεματικά πεδία που καλύπτονται από το πρόγραμμα σπουδών αφορούν τις αγορές και τους πελάτες, την χρηματοοικονομική διαχείριση, τα πληροφοριακά συστήματα, την τεχνολογία των πληροφοριών και επικοινωνιών, την οργάνωση και διαχείριση επιχειρηματικών λειτουργιών, τη διαχείριση του ανθρώπινου στοιχείου στις οργανώσεις, και την επιχειρηματική στρατηγική, κ.α.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Στο πλαίσιο των παραπάνω, οι φοιτητές αναπτύσσουν και μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τις παρακάτω δεξιότητες:
-- ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ: Οι φοιτητές αναπτύσσουν κριτική σκέψη, την ικανότητα να προσδιορίζουν θεωρητικές υποθέσεις και να αξιολογούν και να επιχειρηματολογούν για τις συνέπειές τους, καθώς και την ικανότητα να αναλύουν τις καταστάσεις και να συνθέτουν τα δεδομένα για την εξαγωγή συμπερασμάτων.
-- ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιούν ποσοτικά μοντέλα και μεθόδους που είναι κατάλληλες για τα προβλήματα και τις καταστάσεις των επιχειρήσεων για να αναλύουν τα δεδομένα και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα.
-- ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ: οι φοιτητές μπορούν να κατανοήσουν το ρόλο και την αποστολή της επιχείρησης, καθώς επίσης και το ρόλο και την ευθύνη τους ως μελλοντικά στελέχη επιχειρήσεων.
-- ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ: οι φοιτητές κατανοούν τη σημασία και τη διαδικασία της στρατηγικής στις επιχειρήσεις αναφορικά με την επιλογή στρατηγικών στόχων, τον προγραμματισμό για την επίτευξή τους και παρακολούθησης της πορείας υλοποίησής τους.
-- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ: Οι φοιτητές κατανοούν την ανάγκη να ενεργούν με συνέπεια, επαγγελματικότητα, σεβασμό, τιμιότητα, και ηθική.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ: Στο πλαίσιο των παραπάνω, οι φοιτητές αναπτύσσουν και μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τις παρακάτω ικανότητες:
-- ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ: οι φοιτητές μαθαίνουν να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει στην πράξη, κυρίως μέσα από πρακτικές ασκήσεις, όπως μελέτες περίπτωσης.
-- ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: οι φοιτητές αναπτύσσουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται, να συλλογίζονται, να προσδιορίζουν, να διαμορφώνουν και να επιλύουν επιχειρηματικά προβλήματα, καθώς και να αναπτύσσουν και να αξιολογούν εναλλακτικές επιλογές/ δράσεις.
-- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: οι φοιτητές αναπτύσσουν αποτελεσματική ικανότητα επικοινωνίας στον προφορικό και γραπτό λόγο.
-- ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: οι φοιτητές επιδεικνύουν ικανότητες χρήσης της τεχνολογίας σε επιχειρηματικές εφαρμογές.
-- ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ: οι φοιτητές επιδεικνύουν ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας ως μέλη μίας ομάδας εργασίας.
-- ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: οι φοιτητές είναι σε θέση να διεξάγουν έρευνα αυτόνομα ή ως μέλη ομάδας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοποί του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι: (α) Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές της διοίκησης επιχειρήσεων, με έμφαση στους τομείς των πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων, της κοστολόγησης και της ελεγκτικής. (β) Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων επιστημόνων και διοικητικών στελεχών, ικανών να στελεχώσουν τις παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες επιχειρήσεων και οργανισμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. (γ)Η προετοιμασία στελεχών με τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και αξίες, ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα, προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις. (δ) Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών που γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις στους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων και της τεχνολογίας και η καλλιέργεια αναλυτικών, ερμηνευτικών και συνθετικών ικανοτήτων, ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξουν καινοτόμες προσεγγίσεις στην αξιοποίηση ευκαιριών και την επίλυση προβλημάτων.
Το περιεχόμενο σπουδών και τα διδακτικά αντικείμενα αναφέρονται στα εξής:
• Διοικητική Οικονομική
• Βελτιστοποίηση στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
• Μάρκετινγκ και Διοίκηση Πωλήσεων
• Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά
• Λογιστική
• Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Παροχής Υπηρεσιών
• Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
• Τεχνολογίες Βάσεων Δεδομένων
• Τεχνολογίες Διαδικτύου
• Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις
• Διοικητική Λογιστική
• Ελεγκτική
• Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
• Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Κεντρικής Μακεδονίας

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

ΜΒΑ