Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη "Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων". Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας.

Περιγραφή

ΓΝΩΣΕΙΣ
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων παρέχει ολοκληρωμένες γνώσεις σε θέματα διοίκησης, οργάνωσης και διαχείρισης εκκλησιαστικών μονάδων. Το πρόγραμμα σπουδών συνδυάζει την θεωρητική γνώση σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης με τις θεολογικές αξίες και τους εκκλησιαστικούς κανόνες και δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές της διοικητικής επιστήμης και να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στην διοίκηση και οργάνωση εκκλησιαστικών μονάδων.
Το πρόγραμμα σπουδών αναπτύσσει εξειδικευμένα στελέχη με γνώσεις τόσο των θεολογικών αξιών, όσο της επιστήμης της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και τους σκοπούς των εκκλησιαστικών μονάδων. Ειδικότερα, οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις αναφορικά με την οργάνωση και διαχείριση λειτουργιών και διαδικασιών σε εκκλησιαστικές μονάδες, τις διαδικασίες ανάπτυξης και προώθησης υπηρεσιών, το εκκλησιαστικό μάρκετινγκ, την χρηματοοικονομική διαχείριση των εκκλησιαστικών μονάδων, τη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού, τις τεχνολογίες της πληροφορικής και επικοινωνιών και τα πληροφοριακά συστήματα στο χώρο της εκκλησίας, τη φιλανθρωπία και την οργάνωση και προβολή δράσεων και εκδηλώσεων, ζητήματα πολιτικής και στρατηγικής των εκκλησιαστικών μονάδων, ηθικά ζητήματα στην οικονομία κ.α.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι πτυχιούχοι αναμένεται να κατέχουν μια σειρά από δεξιότητες που είναι σημαντικές για τη διαχείριση των εκκλησιαστικών μονάδων, όπως
-- ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ: Οι φοιτητές αναπτύσσουν την ικανότητα να αναπτύσσουν λογικά επιχειρήματα, να θέτουν υποθέσεις και να εντοπίζουν εσφαλμένη λογική, να σκέφτονται γενικά και αφηρημένα, να αξιολογούν εναλλακτικές δράσεις με βάση αποδεικτικά στοιχεία, να αναπτύσσουν παραδείγματα και να μεταβαίνουν από το γενικό στο ειδικό και το αντίστροφο .
-- ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: οι φοιτητές μπορούν να κατανοούν και να αναλύουν δεδομένα, να ερμηνεύουν, να προβλέπουν και να χρησιμοποιούν αναλυτικά μοντέλα.
-- ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ: οι φοιτητές μπορούν να κατανοήσουν το ρόλο και την αποστολή των εκκλησιαστικών μονάδων και να βλέπουν τον εαυτό τους στο πλαίσιο των οργανώσεων, ως στελέχη/ εργαζόμενοι, και της κοινωνίας, ως δυνητικοί αποδέκτες των υπηρεσιών και των αποτελεσμάτων των δράσεων της εκκλησίας.
-- ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ: οι φοιτητές μπορούν να συλλαμβάνουν ιδέες για την ανάληψη κοινωνικών δράσεων και εκδηλώσεων, να σχεδιάζουν και να οργανώνουν την υλοποίηση τους, να τις εκτελούν και να παρακολουθούν και να αξιολογούν τα αποτελέσματά τους.
-- ΣΤΡΑΤΗΓΙΙΚΗ ΣΚΕΨΗ: οι φοιτητές κατανοούν τις διαδικασίες επιλογής στρατηγικών στόχων, οργάνωσης και προγραμματισμού για την επίτευξή τους και παρακολούθησης της πορείας υλοποίησής τους.
-- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ: οι φοιτητές κατανοούν την ανάγκη να ενεργούν με συνέπεια, επαγγελματικότητα, σεβασμό, τιμιότητα, ηθική και λογική.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ: Στο πλαίσιο των παραπάνω, οι φοιτητές αναπτύσσουν και μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τις παρακάτω ικανότητες:
-- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΝΩΣΕΩΝ: οι φοιτητές είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει στην πράξη, με τη χρήση εννοιολογικών και ποσοτικών εργαλείων και μεθόδων και την ανάλυση μελετών περίπτωσης.
-- ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: οι φοιτητές αναπτύσσουν την ικανότητα να προσδιορίζουν, μορφοποιούν και να επιλύουν προβλήματα, να δημιουργούν και να αξιολογούν εναλλακτικές δράσεις και να εφαρμόζουν γνώσεις και ιδέες.
-- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: οι φοιτητές αναπτύσσουν αποτελεσματική ικανότητα επικοινωνίας στον προφορικό και γραπτό λόγο (εργασίες, παρουσιάσεις, κλπ.).
-- ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: οι φοιτητές αναπτύσσουν αποτελεσματική ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, τόσο εντός της οργάνωσης, όσο και στις σχέσεις τους με το κοινό.
-- ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: οι φοιτητές επιδεικνύουν ικανότητες χρήσης της τεχνολογίας σε εφαρμογές εκκλησιαστικής διαχείρισης και προβολής.
-- ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ: οι φοιτητές επιδεικνύουν ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας ως μέλη μίας ομάδας εργασίας.
-- ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: οι φοιτητές μαθαίνουν να διεξάγουν επιστημονική έρευνα, αυτόνομα ή ως μέλη ομάδας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοποί του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι: (α) Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές στον τομέα της διοίκησης και οργάνωσης εκκλησιαστικών μονάδων.
(β) Η προετοιμασία στελεχών με τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και αξίες, ώστε να στελεχώσουν τις παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες εκκλησιαστικών μονάδων και να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της διοίκησης και οργάνωσης εκκλησιαστικών μονάδων, προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις που αυτές αντιμετωπίζουν.
(γ) Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών που γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις στους τομείς της διοίκησης και οργάνωσης εκκλησιαστικών μονάδων και η καλλιέργεια αναλυτικών, ερμηνευτικών και συνθετικών ικανοτήτων, ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξουν σύγχρονες προσεγγίσεις στην αξιοποίηση των ευκαιριών και την επίλυση προβλημάτων.
Το περιεχόμενο σπουδών και τα διδακτικά αντικείμενα αναφέρονται στα εξής:
• Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
• Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής
• Ηγεσία βασιζόμενη στην αξία
• Χρηματοοικονομική Διαχείριση
• Νέες Τεχνολογίες και Εκκλησία
• Εκκλησιολογία της Διοίκησης
• Εκκλησιαστικό Δίκαιο
• Κοινωνία, Ηθική και Τεχνολογία
• Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
• Εκκλησιαστική Τάξη, Πολιτική και Εθιμοτυπία
• Βιοηθική και Εκκλησιαστική Παράδοση
• Ψηφιακό Σύστημα Διοίκησης Επιχειρήσεων
• Διαχείριση Πληροφοριών

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Κεντρικής Μακεδονίας

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

ΜΒΑ in Ecclesiastic Management