Μεταπτυχιακό στην Εφοδιαστική Αλυσίδα. Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας.

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις (τι αναμένεται να γνωρίζουν), δεξιότητες (να κατανοούν) και ικανότητες (να εφαρμόζουν) στη Διοίκηση Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
Συγκεκριμένα,
Γνώσεις
• Να αποκτήσουν την απαραίτητη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση που θα τους οδηγήσει στην επιστημονική τους εξειδίκευση, σε ένα ευρύ φάσμα βασικών σπουδών, στον τομέα της Εφοδιαστικής.
• Να αντιληφθούν τη σημαντικότητα της Διοίκησης Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε επιχειρηματικές οντότητες του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, είτε κατασκευαστικές / μεταποιητικές είτε παροχής υπηρεσιών.
• Να έχουν την απαιτούμενη γνώση των κύριων στοιχείων και λειτουργιών της εφοδιαστικής και συγκεκριμένα την εξυπηρέτηση πελατών, προμήθειες, υποστήριξη παραγωγής, μεταφορές και διανομές, διαχείριση αποθεμάτων, αποθήκευση και πράσινες εφοδιαστικές αλυσίδες.
• Να εντοπίσουν τους στόχους και τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας.

Δεξιότητες
• Να κατανοήσουν τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο της διαχείρισης εφοδιαστικής και εφοδιαστικών αλυσίδων.
• Να εξοικειωθούν με νέες και αναδυόμενες έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα.
• Να κατανοήσουν τη δυνατότητα χρήσης προτύπων για τη λήψη αποφάσεων σε επιχειρησιακά προβλήματα της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
• Να κατανοήσουν τη σημασία της σύγχρονης Διοίκησης Προμηθειών και την επίδραση της αποτελεσματικής λειτουργίας της στην αύξηση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης.
• Να κατανοήσουν τους διάφορους τρόπους εμπορευματικών μεταφορών.
• Να αντιληφθούν την κρισιμότητα της ορθολογικής οργάνωσης, προγραμματισμού και ελέγχου των αποθεμάτων και διαδικασιών αποθήκευσης για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εμπορικών και παραγωγικών επιχειρήσεων.
• Να κατανοήσουν τις βασικές λειτουργίες και τον ρόλο των τεχνολογιών και πληροφοριακών συστημάτων για την υποστήριξη σχεδιασμού, εκτέλεσης, παρακολούθησης και ελέγχου των λειτουργιών της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
• Να αντιληφθούν τη σημαντικότητα ολοκλήρωσης των επιχειρησιακών διαδικασιών και διαδικασιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας με την υιοθέτηση ERP, CRM και SCM πληροφοριακών συστημάτων.
• Να κατανοήσουν το σύνολο των παραμέτρων των λειτουργιών σε μία εφοδιαστική αλυσίδα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα διάφορα στοιχεία κόστους που δημιουργούνται.

Ικανότητες
• Να προωθήσουν την επιστήμη της Διοίκησης Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας με τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα και δραστηριότητες.
• Να εφαρμόσουν τα επιμέρους στάδια της αγοραστικής διαδικασίας και να κατανοήσουν τη διαφορετική προσέγγιση που ακολουθείται στην αγορά υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών, εγχώρια ή από το εξωτερικό, τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στο δημόσιο.
• Να εφαρμόζουν με επιτυχία τις κατάλληλες ποσοτικές μεθόδους σε εφαρμογές σχετικές με τη διαχείριση των αποθεμάτων.
• Να χρησιμοποιούν και να εφαρμόζουν τις τεχνικές και τα εργαλεία της Διοίκησης Ποιότητας σε θέματα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
• Να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα και εξειδικευμένα επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και για τη μηχανογράφηση των διαδικασιών της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
• Να επιλύσουν επιχειρησιακά προβλήματα διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας με τη χρήση εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) έχει ως αντικείμενο και στόχο να παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προωθημένες γνώσεις σε επιστημονικά πεδία της Επιστήμης της Εφοδιαστικής που έχουν σχέση με την Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και της Διοίκησης Logistics των επιχειρήσεων και οργανισμών.
Ειδικότερα το ΠΜΣ έχει ως στόχους, την:
• Υψηλού επιπέδου εκπαίδευση επιστημόνων που θα είναι σε θέση να στελεχώσουν θέσεις που αφορούν στο σύστημα logistics των επιχειρήσεων και οργανισμών.
• Ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την Επιστήμη της Εφοδιαστικής.


ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκοπός του προτεινόμενου ΠΜΣ είναι η υψηλού επιπέδου θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση που θα οδηγήσει στην εξειδίκευση επιστημόνων, που προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα βασικών σπουδών, στον τομέα της Εφοδιαστικής. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αναμένεται να απασχοληθούν σε διοικητικές θέσεις του συστήματος Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε όλα τα επίπεδα μιας επιχείρησης και οργανισμού, σε επιχειρηματικές οντότητες του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, είτε κατασκευαστικές / μεταποιητικές είτε παροχής υπηρεσιών.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.