Πτυχίο Μηχανικού Αυτοματισμού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Tεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας.

Περιγραφή

Σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσης (Π.Δ. 561/1985, ΦΕΚ 199/27-11-1985, τ. Α΄), το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης καλύπτει τις γνωστικές περιοχές:
Α) Ανάλυσης συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, που περιλαμβάνει τη μελέτη της ευστάθειας συστημάτων και την εργαστηριακή μελέτη μηχανικών, υδραυλικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών, ψηφιακών και αναλογικών συσκευών ελέγχου.
Β) Σύνθεσης συστημάτων αυτόματου ελέγχου, δηλαδή κατασκευή ρυθμιστών και μελέτη των μεθόδων κατασκευής ελεγκτών, καθώς και εμπειρία των βασικών βιομηχανικών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου.
Γ) Προγραμματισμού συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, που περιλαμβάνει τη χρήση μικροϋπολογιστών, καθώς και αναλογικών – ψηφιακών συστημάτων, τη διατύπωση προγραμμάτων στοιχειώδους και άριστου ελέγχου και γενικά μια εποπτεία για τις νέες κατευθύνσεις που αναπτύσσονται στον αυτόματο έλεγχο και το ευρύ πεδίο εφαρμογών του.

Περαιτέρω πληροφορίες


Ο Στόχος του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. είναι οι σπουδαστές να αποκτήσουν θεωρητικό και τεχνολογικό υπόβαθρο, δεοντολογία και συνείδηση του κλάδου έτσι ώστε να είναι περιζήτητοι στην αγορά και να συνεισφέρουν θετικά και με αυτοπεποίθηση στην ανταγωνιστικότητα των παραγωγικών μονάδων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.