Πτυχίο Ηλεκτρονικού Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Tεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας.

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικής έχουν αποκτήσει τις εξειδικευμένες γνώσεις, ώστε να είναι σε θέση να απασχοληθούν είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με την μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της ηλεκτρονικής στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, όπως ειδικότερα περιγράφεται στο Προεδρικό Διάταγμα 346/8/06/1989 που αναφέρει τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Τεχνολόγων Μηχανικών του τμήματος Ηλεκτρονικής της σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στην παροχή των αναγκαίων και εξειδικευμένων επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων καθώς και εμπειριών εφαρμογής στα ακόλουθα αντικείμενα:
1. Στη μελέτη, σχεδιασμό, παραγωγή ηλεκτρονικών στοιχείων, διατάξεων, συσκευών και συστημάτων
2. Στην α) εκπόνηση μελέτης, σχεδιασμού και παραγωγής, β) επίβλεψη κατασκευής, γ)συναρμολόγηση, δ) συντήρηση εγκατάστασης, ε) χειρισμό ελέγχου και λειτουργίας διατάξεων, συσκευών και συστημάτων στους τομείς:
α) τηλεπικοινωνιών , β) οπτικοακουστικών ,γ) ραδιοτηλεόρασης, δ) προστασίας και πυρασφάλειας, ε) ηλεκτρονικών οργάνων μέτρησης, στ) ηλεκτρονικών ισχύος, ζ) ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, η) ιατρικών οργάνων,θ) βιομηχανικών ηλεκτρονικών και αυτοματισμών
3. Στην εκπόνηση τεχνικών μελετών, οικονομοτεχνικών μελετών και πραγματογνωμοσυνών στους παραπάνω τομείς
4. Στην τυποποίηση και πιστοποίηση ποιότητας των συσκευών και οργάνων που χρησιμοποιούνται στους παραπάνω τομείς
5. Στην οργάνωση και διαχείριση επιχειρήσεων που ασχολούνται με τα ηλεκτρονικά και τις εφαρμογές τους στους παραπάνω τομείς
6. Στη διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας στους παραπάνω τομείς
7. Στην αξιοποίηση των παρεχομένων γνώσεων με κατάλληλη επιβλεπόμενη πρακτική άσκηση σε χώρους σχετικούς με το αντικείμενο του τμήματος.
Κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών ελήφθησαν υπόψη μια σειρά από κριτήρια και καταβλήθηκε η μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε το πρόγραμμα, να ανταποκρίνεται σ’ αυτά τα κριτήρια. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά κριτήρια:
• Προσφορά ολοκληρωμένης παιδείας στο γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης του Τμήματος
• Πληρότητα στα γνωστικά αντικείμενα της ειδικότητας
• Ισορροπία μεταξύ κύριων και συμπληρωματικών γνωστικών αντικειμένων
• Αποφυγή επικαλύψεων
• Αποφυγή υπερβολικής βαρύτητας σε ορισμένα μαθήματα, έναντι άλλων
• Προοδευτική ανέλιξη από βασικά σε εξειδικευμένα μαθήματα
• Πρόβλεψη μαθημάτων επιλογής
• Έμφαση στην ανάπτυξη ερευνητικής μεθοδολογίας.
Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα Ηλεκτρονικής είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά την διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία και εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις καθώς και εκπόνηση ατομικών ή ομαδικών εργασιών. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την επιβλεπόμενη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα και την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας σε θέματα εφαρμογών εξειδικευμένων επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων.
Τα πρώτα εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο γενικά μαθήματα υποδομής, όπως Μαθηματικά, Φυσική, Πληροφορική, Ηλεκτρονικά κ.α. Ακολουθούν μαθήματα ειδικής υποδομής-κορμού όπως π.χ. Τηλεπικοινωνίες, Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές, Σύστημα Αυτόματου Ελέγχου κ.α. Από το έκτο εξάμηνο οι σπουδές περιλαμβάνουν μαθήματα ειδικότητας που προσφέρουν στους σπουδαστές εξειδικευμένες γνώσεις.
Κάθε εξάμηνο βασικών σπουδών περιλαμβάνει πέντε (5) έως έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα με 24 περίπου ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα και αντιστοιχεί σε 30 διδακτικές μονάδες ECTS. Η κατανομή των ωρών οδηγεί σε φόρτο εργασίας 750 ωρών μέσου όρου ανά εξάμηνο. Το πρόγραμμα μαθημάτων των 7 εξαμήνων περιλαμβάνει 39 υποχρεωτικά μαθήματα.
Τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών διακρίνονται σε μαθήματα Γενικής Yποδομής (MΓY), Eιδικής Yποδομής (MEY), Eιδικότητας (ME) και μαθήματα Διοίκησης, Oικονομίας, Nομοθεσίας και Aνθρωπιστικών Σπουδών (ΔONA).

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.