Πτυχίο Φυσικοθεραπείας. Τμήμα Φυσικοθεραπείας. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.). Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας.

Περιγραφή

Στόχος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας είναι η καλλιέργεια αναλυτικής και κριτικής σκέψης και η υποστήριξη των σπουδαστών για ενεργό συμμετοχή στη διεργασία της μάθησης, η οποία αποτελεί μία συνεχή δια βίου εκπαίδευση ώστε να μπορούν να εργασθούν ως αυτόνομοι επαγγελματίες ή ως μέλη της ομάδας υγείας και να μπορούν με επάρκεια να προβαίνουν σε Φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση του ασθενούς.
Γνώσεις:
Οι απόφοιτοι του Τμήματος πρέπει να είναι γνώστες της Επιστήμης της Φυσικοθεραπείας, ικανοί να προάγουν και να προστατεύουν την υγεία του ατόμου, να προλαμβάνουν, βελτιώνουν και να αποκαθιστούν παθολογικές καταστάσεις, συγγενείς και επίκτητες, καθώς και τραυματικές βλάβες που προκαλούν διαταραχές σε διάφορα συστήματα του οργανισμού όπως π.χ. στο μυοσκελετικό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος πρέπει να έχουν απόλυτη επιστημονική και πρακτική επάρκεια και μέσα σε ένα πλαίσιο κανόνων ηθικής να μπορούν να επιλέγουν, να οργανώνουν και να εκτελούν με ασφάλεια τις Φυσικοθεραπευτικές πράξεις, μετά από ενδελεχή Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση. Το Τμήμα στοχεύει στην εφαρμογή ενός δυναμικού και διαρκώς εξελισσόμενου προγράμματος σπουδών, σύγχρονο με την εξέλιξη της Επιστήμης, ώστε να προσαρμόζεται απόλυτα στο χώρο της Υγείας και να ικανοποιεί το σκοπό της δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών. Αυτό το αναγκαίο πρόγραμμα σπουδών οφείλει να ενσωματώνει συνεχώς την παραγόμενη νέα γνώση, την οποία οφείλει να παράγει το Τμήμα. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Φυσικοθεραπεία στην ανώτατη εκπαίδευση, υπάρχει μόνο στον τεχνολογικό τομέα και συνεπώς κάθε νέα γνώση, όπως προσαρμογή στην Ελληνική πραγματικότητα διεθνών ευρημάτων, μπορεί και οφείλει να γίνεται μόνο από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας. Ο απόφοιτος του Τμήματος πρέπει να είναι απόλυτα επαρκής για να χρησιμοποιεί τα φυσικά μέσα και τις θεραπευτικές μεθόδους και τεχνικές με σκοπό να αποκαταστήσει, διατηρήσει και προωθήσει τη φυσική και ψυχολογική κατάσταση του ατόμου όπως και την κοινωνική του υπόσταση, όπου η φθορά, ο τραυματισμός ή η νόσος έχουν διαφοροποιήσει τις καθημερινές του δυνατότητες.

Το Τμήμα εκπαιδεύει τους σπουδαστές του για να είναι σε θέση:
• να προσφέρουν την ενδεικνυόμενη Φυσικοθεραπεία σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσηλευτήρια ή ιδρύματα
• να προσφέρουν υπηρεσίες στην οικογένεια και στην κοινότητα όπου υπάρχει ασθενής ή άτομο με αναπηρίες .
• να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προαγωγή και στην αγωγή υγείας και ευημερίας του κοινού μέσω εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών
• να εκπαιδεύσουν εργονομικά τον ασθενή ώστε να ελέγχει τα φορτία που εφαρμόζονται στις αρθρώσεις του στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. του• να συμβάλλουν στην εκπαίδευση του προσωπικού των επιστημών υγείας ώστε να μπορούν να έχουν καλύτερη στάση για ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας
• να παρέχουν συμβουλές και να εκπαιδεύουν ασθενείς για αυτοεξυπηρέτησηΤο Τμήμα Φυσικοθεραπείας ακόμα εκπαιδεύει τους σπουδαστές του να:
• σέβονται την αυτονομία των ασθενών,
• εργάζονται με απόλυτη εχεμύθεια,
• δίνουν επαρκείς πληροφορίες για την λειτουργική τους ανικανότητα τους ώστε να μπορούν να συναινέσουν στο προτεινόμενο σχήμα αποκατάστασης
• να είναι γνώστες της ερευνητικής διεργασίας, με απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα των συμμετεχόντων και των ερευνητών και των συγγραφέων που χρησιμοποιούν τις πηγές τους
• να μπορούν να αναπτύξουν ερευνητική δραστηριότητα με σκοπό την πρόοδο της Επιστήμης της Φυσικοθεραπείας
• να είναι έτοιμοι να προσαρμόσουν τη φυσιοθεραπευτική πράξη στις καινούργιες συνθήκες της επιστήμης που διαμορφώνεταιΙδιαίτερης σημασίας στόχοι αποτελούν και η ερευνητική δραστηριότητα καθώς και η περαιτέρω εξειδίκευση μέσω των μεταπτυχιακών σπουδών.
Αυτοί οι στόχοι έχουν υψηλή προτεραιότητα στην πολιτική ανάπτυξης του Τμήματος ανεξάρτητα από το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο, κυρίως λόγω του ότι αποτελεί το ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης στον τομέα της Φυσικοθεραπείας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός του Τμήματος είναι να παράγει και να μεταδίδει γνώση και τεχνογνωσία στον τομέα της θεραπείας και της πρόληψης προβλημάτων υγείας με την εφαρμογή φυσικών μέσων. Το Τμήμα σκοπεύει στη θεωρητική, κλινική και πρακτική εκπαίδευση των σπουδαστών, οι οποίοι με το πέρας των σπουδών τους θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν τον ασθενή με την μειωμένη λειτουργική ικανότητα και να επιλέγουν τα κατάλληλα μέσα και τις μεθόδους για την αποκατάστασή του. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης της Φυσικοθεραπείας, με σκοπό την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιοαγγειακό σύστημα.
Αποστολή του Τμήματος Φυσικοθεραπείας είναι η προαγωγή, ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων στην Τεχνολογία και την Επιστήμη της Φυσικοθεραπείας, με την κατάλληλη θεωρητική διδασκαλία, την ευρύτερη εργαστηριακή και Πρακτική Άσκηση και την τεχνολογική και εφαρμοσμένη έρευνα, ώστε να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια, που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να μπορούν με επάρκεια να προβαίνουν σε Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση του ασθενούς, να επιλέγουν, να οργανώνουν και να εκτελούν με ασφάλεια τις Φυσικοθεραπευτικές πράξεις, που για κάθε περίπτωση ενδείκνυνται.

Σχέση με την απασχόληση

Το πτυχίο Φυσικοθεραπείας είναι απαραίτητο για την άσκηση του επαγγέλματος του Φυσικοθεραπευτή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και τις περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.