Πτυχίο Δασοπόνου. Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων - Διατροφής. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας.

Περιγραφή

Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία στα μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλογής), να υλοποιήσουν επιτυχώς την πρακτική άσκηση στο 8ο εξάμηνο και να εκπονήσουν την πτυχιακή διπλωματική εργασία. H εφαρμογή του προγράμματος σπουδών αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, να κατανοούν και να διαχειρίζονται τα δάση και τα χερσαία φυσικά οικοσυστήματα. Με την απόκτηση του πτυχίου τους οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν τα πολύπλοκα προβλήματα της πράξης και να συμβάλουν θετικά στην ανάπτυξη της ελληνικής δασοπονίας, με σκοπό την προστασία και ορθολογική χρήση των δασών μας και του φυσικού περιβάλλοντος.Οι απόφοιτοι του Τμήματος αποκτούν τις δεξιότητες στην συγκομιδή δασικών προϊόντων, ποιοτική αξιολόγηση και αναγνώριση ταυτότητας του ξύλου, μηχανική και χημική τεχνολογία ξύλου, βιομηχανική παραγωγή προϊόντων ξύλου, δασικής βιομάζας και ενέργειας, διαχείριση άγριας πανίδας, βιοποικιλότητας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διαχείριση χερσαίων και υδάτινων φυσικών οικοσυστημάτων, διαχείριση βοσκοτόπων, κατασκευή και συντήρηση έργων δασικής οδοποιίας, δασοτεχνική διευθέτηση χειμάρρων, φυτοτεχνικές διευθετήσεις και στερέωση εδαφών, υδρολογικός χειρισμός λεκανών απορροής, οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση δασικών εκμεταλλεύσεων και επενδύσεων, στατιστική ανάλυση, δασικές απογραφές, σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων, τηλεπισκόπηση και ανάλυση δορυφορικών εικόνων, σχεδιασμό χώρων δασικής αναψυχής, μελέτες ανάπτυξης οικοτουρισμού, περιβαλλοντική εκπαίδευση, προγράμματα επιμόρφωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, βοτανικές μελέτες, ίδρυση και λειτουργία φυτωρίων δασικών και καλλωπιστικών ειδών, παραγωγή και εμπορία του πολλαπλασιαστικού τους υλικού, ίδρυση και διαχείριση βοτανικών κήπων, πάρκων και δεντροστοιχιών, σποροπαραγωγών κήπων, αγροδασικών συστημάτων, επιχειρησιακών φυτειών δασικών ειδών για παραγωγή ξύλου, καρπών, βιομάζας, δευτερογενών δασικών προϊόντων, διαχείριση και προστασία προστατευόμενων περιοχών και βιοποικιλότητας χερσαίων οικοσυστημάτων, προστασία δασών από ασθένειες, επιδημίες εντόμων, αέρια ρύπανση και κλιματική αλλαγή, διαχείριση (πρόληψη προκαταστολή, αντιμετώπιση) και οικολογία δασικών πυρκαγιών, μελέτες ανάλυσης εδαφών, φυτικών ιστών και υδάτων, σύνταξη οικολογικών μελετών σχετικά με τα δασικά είδη και τις δασικές εκτάσεις, μελέτες επιπτώσεων και εκτέλεσης έργων διαμόρφωσης και αποκατάστασης δασικών εκτάσεων και περιβάλλοντος από κάθε είδους άλλα έργα που πραγματοποιούνται σε δάση και δασικές εκτάσεις, εκτέλεση έργων αναδασώσεων, αστικού και περιαστικού πρασίνου και αντιπυρικής προστασίας δασών.Οι απόφοιτοι του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος έχουν την ικανότητα να αναλύουν και να συνθέτουν τα επιστημονικά δεδομένα και τις πληροφορίες, να παρακολουθούν τις επιστημονικές εξελίξεις και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες τεχνολογίες στη δασοπονία και βιομηχανική αξιοποίηση δασικών προϊόντων, να παράγουν νέες ιδέες και επιστημονικές γνώσεις, να διαχειρίζονται επιστημονικά, ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, να συντάσσουν μελέτες και να εκτελούν έργα δασικής φύσεως, να παίρνουν αποφάσεις με επιστημονική, επαγγελματική και κοινωνική υπευθυνότητα, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται σε ομάδες, διεπιστημονικά και σε διεθνές επίπεδο.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής τεχνικών, βιολογικών και οικονομικών επιστημών στην αειφορική παραγωγή και πολυλειτουργική διαχείριση και προστασία των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων καθώς και στη διατήρηση, αναβάθμιση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών είναι απαραίτητος για την άσκηση του επαγγέλματος του Δασοπόνου στο Δημόσιο αλλά και τον Ιδιωτικό τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Θεματικοί Τομείς

Δασοκομία