Πτυχίο Λογιστή - Χρηματοοικονομικού Αναλυτή Τεxνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλαδάς.

Περιγραφή


• Γνωρίζουν (Γνώσεις)
- τις λογιστικές αρχές και την λειτουργία του λογιστικού κυκλώματος των επιχειρήσεων,
- την διαδικασία καταχώρησης των λογιστικών γεγονότων και σύνταξης και ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
- την φορολογική και εργατική νομοθεσία καθώς και τα Διεθνή και Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα, που διέπουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων και του λογιστικού τους κυκλώματος.
- την λειτουργία της Λογιστικής ως βασικού πληροφοριακού συστήματος των επιχειρήσεων, απαραίτητου στην διαδικασία λήψης αποφάσεων
- την διασύνδεση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τις μεθόδους αποτίμησης, την αξιολόγηση των επενδύσεων και της ανάλυσης κινδύνου.

• Κατανοούν και να αναλύουν (Δεξιότητες)
- τις λειτουργίες του λογιστικού πληροφοριακού συστήματος και ως προς την παραγωγή των λογιστικών πληροφοριών με την μορφή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ως προς την χρήση αυτών των πληροφοριών προκειμένου να ληφθούν επιχειρηματικές αποφάσεις.
- το νομικό και θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις παραπάνω λειτουργίες του λογιστικού πληροφοριακού συστήματος
- τις έννοιες της αποτίμησης των επιχειρήσεων, και της αξιολόγησης των εναλλακτικών επενδυτικών τους σχεδίων και της ανάλυσης κινδύνου.

• Σχεδιάζουν, υλοποιούν και επιβλέπουν

- το λογιστικό πληροφοριακό σύστημα των επιχειρήσεων και οργανισμών
- την εφαρμογή της φορολογικής και εργατικής Νομοθεσίας καθώς και των κανονιστικών αρχών και πλαισίων που διέπουν την λειτουργία του λογιστικού κυκλώματος και τις φορολογικές, ασφαλιστικές και λοιπές υποχρεώσεις της επιχείρησης
- την άντληση και αξιοποίηση των κατάλληλων πληροφοριών για την λήψη αποφάσεων, την αποτίμηση των επιχειρήσεων, την αξιολόγηση επενδύσεων και την ανάλυση κινδύνου.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής αποσκοπεί στην παροχή σύγχρονων επιστημονικών γνώσεων και στην ανάπτυξη απαραίτητων δεξιοτήτων, για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή - Χρηματοοικονομικού Αναλυτή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από τους αποφοίτους του Τμήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εργαστηριακή άσκηση και σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή - Χρηματοοικονομικού Αναλυτή. Σκοπός είναι η αρτιότερη δυνατή κατάρτιση των αποφοίτων του Τμήματος σε τεχνολογικά θέματα, που αφορούν τη λειτουργία της λογιστικής και χρηματοοικονομικής ως πληροφοριακών συστημάτων των επιχειρήσεων και ως εργαλείων λήψης απόφασης.

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών συνδέεται με την άδεια άσκησης επαγγέλματος του Λογιστή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Θεματικοί Τομείς

Οικονομικά