Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην "Ευφυή Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων". Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας.

Περιγραφή

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ:
- γνωρίζουν και κατανοούν: τις τεχνολογίες ευφυών δικτύων & μικροδικτύων  συμβατικών & ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), κατανεμημένης παραγωγής, διαχείρισης ζήτησης, μοντελοποίησης και βελτιστοποίησης τέτοιων συστημάτων, 
- εφαρμόζουν τις γνώσεις αυτές για την επίλυση σύγχρονων προβλημάτων, προάγοντας την τεχνολογική έρευνα στην Ελλάδα και διεθνώς,
-  συνδυάζουν τις γνώσεις τους για την αποτελεσματική διαχείριση και αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τις πιο πάνω τεχνολογίες,
-  κοινοποιούν με σαφήνεια και καθαρότητα τα συμπεράσματά τους και τις γνώσεις τους σε εξειδικευμένο ή μη κοινό
- Διαθέτουν τις απαραίτητες μαθησιακές δεξιότητες για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτερο επίπεδο ή αυτόνομα. 

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών είναι:
• Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς με το αντικείμενο επιστημονικές περιοχές των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
• Η δημιουργία υψηλού επιπέδου Μηχανικών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της επιστήμης.

Αντικείμενο του είναι : η επιστημονικά τεκμηριωμένη παραγωγή και μετάδοση προηγμένων γνώσεων στον επιστημονικό χώρο των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με έμφαση σε συναφείς επιστημονικές περιοχές των ενεργειακών συστημάτων, υλικό και λογισμικό, που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων εφαρμογών, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία σχεδίασης.
Οι θεματικές ενότητες του αντικειμένου του μεταπτυχιακού προγράμματος αναφέρονται στις τεχνολογίες της κατανεμημένης μικροπαραγωγής ενέργειας από συμβατικές & ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), της ενσωμάτωσής τους σε δίκτυα και μικροδίκτυα με ευφυή έλεγχο, καθώς και της διαχείρισης και βελτιστοποίησης τέτοιων δικτύων με σύγχρονα εργαλεία σχεδίασης.

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών παρέχει εξειδίκευση και λειτουργεί επικουρικά στην άσκηση επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου μηχανικού τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

ΔΕΣ 

Θεματικοί Τομείς

Ηλεκτρισμός και ενέργεια