Πτυχίο Αξιωματικών. Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. Αστυνομική Ακαδημία. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.

Περιγραφή

Οι εκπαιδευόμενοι μετά την αποφοίτησή τους θα μπορούν:
Γνώσεις:
 -να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τις αρχές της Νομικής Επιστήμης και να ερμηνεύουν τις διατάξεις του Ποινικού και Δικονομικού  Δικαίου, καθώς και του συνόλου της ισχύουσας νομοθεσίας,        
 -να διακρίνουν και να προσδιορίζουν τα ποικίλα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και να περιγράφουν σχετικές με την αστυνομική μεθοδολογία πρακτικές,                                 
-να αναγνωρίζουν τα μέρη και τους κανόνες χειρισμού των όπλων που χρησιμοποιεί η Ελληνική Αστυνομία,                   
-να κατανοούν τις βασικές αρχές του μάνατζμεντ.                             
 Δεξιότητες-Ικανότητες:                                        
 -να οργανώνουν και να σχεδιάζουν θέματα που εμπίπτουν στην αστυνομική αρμοδιότητα,                                                      
-να εκτελούν τα ανακριτικά τους καθήκοντα στο πλαίσιο της δίωξης και καταπολέμησης του εγκλήματος,               
-να χρησιμοποιούν τον οπλισμό,σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,                                                           -να ανταποκρίνονται σε καταστάσεις κρίσεων και να διαχειρίζονται αυτές ανάλογα με τα καθήκοντά τους,                
-να επικοινωνούν με τον πολίτη, έχοντας ως γνώμονα την προστασία του κοινωνικού συνόλου,                                       
-να αναθέτουν ρόλους και καθήκοντα στο υφιστάμενο προσωπικό,                                      
-να αναπτύσσουν στην εργασία και την επαγγελματική τους πορεία το ομαδικό πνεύμα και το αίσθημα τήρησης των ηθικών αξιών.
Μέσα από την εκπαίδευση στη Σχολή Αξιωματικών οι απόφοιτοι μπορούν να αξιολογούν τις διάφορες καταστάσεις στον υπηρεσιακό τους βίο και να εφαρμόζουν ορθά το Σύνταγμα και το ισχύον Δίκαιο, έχοντας συνειδητοποιήσει την αποστολή τους, ως κρατικοί λειτουργοί και κοινωνικοί παράγοντες.

Περαιτέρω πληροφορίες

Η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας έχει ως αποστολή την εκπαίδευση που αποβλέπει στην άρτια επαγγελματική κατάρτιση, τη γενική μόρφωση και την κατάλληλη σωματική και ψυχική προετοιμασία των εκπαιδευομένων, ώστε να καταστούν ικανοί αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας.                                                      
Κατά τη διάρκεια φοίτησης στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, οι σπουδαστές διδάσκονται τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτουν τους εξής τομείς: α. Εθνικής, ηθικής και υπηρεσιακής διαπαιδαγώγησης, β. Νομικής και Διοικητικής Επιστήμης, γ. Αστυνομικής Πρακτικής και Μεθοδολογίας, δ. Κοινωνικής, Εγκυκλοπαιδικής και Γενικής μόρφωσης, ε. Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, στ. Χειρισμού των όπλων. 

Σχέση με την απασχόληση

Το πτυχίο της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας είναι απαραίτητο για την άσκηση των καθηκόντων του αξιωματικού (γεν. καθηκόντων) της Ελληνικής Αστυνομίας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.