Πτυχίο Διατροφολόγου - Διαιτολόγου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.). Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή

Ο απόφοιτος του Τμήματος έχει το απαιτούμενο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο, ώστε να κατασταθεί ολοκληρωμένος επιστήμονας στον χώρο της Διατροφής και της Διαιτολογίας. Οι απόφοιτοι έχουν την ικανότητα να εφαρμόσουν σε πραγματικό πληθυσμό τις εξειδικευμένες γνώσεις που προσλαμβάνουν στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, αλλά και μέσω της πρακτικής άσκησης σε ιδιώτες ή νοσοκομεία. Μπορούν να αναλύουν, προσαρμόζουν και επιλύουν τα όποια προβλήματα ανακύψουν, χρησιμοποιώντας επιστημονικές μεθόδους και πηγές. Οι απόφοιτοι είναι ικανοί να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με διατροφικές ανάγκες και να μεταφέρουν την εξειδικευμένη γνώση στην πράξη.

Περαιτέρω πληροφορίες

Ο σκοπός του Τμήματος είναι η εκπαίδευση φοιτητών ώστε να καταστούν επιστήμονες Διατροφής και Διαιτολογίας, οι οποίοι με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτισή τους αναπτύσσουν τις εφαρμογές της επιστήμης και μεταφέρουν, χρησιμοποιούν και προάγουν σύγχρονη τεχνολογία, μεθόδους, πρακτικές και τεχνικές στον τομέα της Διατροφής και Διαιτολογίας. Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από βασικά μαθήματα με έμφαση στις επιστήμες της Βιολογίας και της Χημείας, μαθήματα που βοηθούν τους φοιτητές να αντιληφθούν τη σύσταση και τις διαφοροποιήσεις της διατροφικής αξίας των τροφίμων, ανάλογα με την επεξεργασία τους, και μαθήματα εξειδίκευσης στον τομέα της Διατροφής και της Διαιτολογίας τόσο σε φυσιολογικές, όσο και σε παθολογικές καταστάσεις.
Οι επιμέρους στόχοι του Τμήματος είναι:
1. η ανάπτυξη κατάλληλου θεωρητικού υπόβαθρου σπουδών
2. η ανάπτυξη υψηλού επιπέδου εργαστηριακής και πρακτικής άσκησης
3. η χρησιμοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών στην εκπαίδευση
4. η ανάπτυξη στους φοιτητές ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα τους καταστήσουν ικανούς να είναι ανταγωνιστικοί σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον
5. η διεξαγωγή έρευνας κυρίως τεχνολογικής
6. η ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα ΑΕΙ
7. η συνεργασία με τους φορείς που ασχολούνται με το γνωστικό του αντικείμενο.

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του "Διατροφολόγου-Διαιτολόγου".

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Θεματικοί Τομείς

Υγεία