Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Επιστήμες της Αγωγής». Παιδαγωγικό Τμήμα. Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).

Περιγραφή

Οι σπουδαστές, μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος, θα πρέπει να:
α) Έχουν επαρκή θεωρητική και πρακτική κατάρτιση
β) Διαθέτουν ικανότητα σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης της παιδαγωγικής έρευνας.
γ) Έχουν αναπτύξει προσωπικές, κοινωνικές και ακαδημαϊκές δεξιοτήτες, ώστε να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις ενός μεταβαλλόμενου κοινωνικού και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.
δ) Έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις και κατάλληλες δεξιότητες σε ζητήματα που αφορούν σε θέματα διαχείρισης προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον και σε μαθησιακές δυσκολίες και διαταραχές.

Περαιτέρω πληροφορίες

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων και η προαγωγή της έρευνας στο πεδίο των επιστημών της αγωγής σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις και τη σύγχρονη έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης.Ειδικότερα το Π.Μ.Σ. στοχεύει:
α) στην επαρκή θεωρητική και πρακτική κατάρτιση
β) στη βελτίωση των ικανοτήτων σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης της παιδαγωγικής έρευνας.
γ) στη βελτίωση των προσωπικών, κοινωνικών και ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, ώστε να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις ενός μεταβαλλόμενοι κοινωνικού και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.
δ) Στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων σε ζητήματα που αφορούν σε θέματα διαχείρισης προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον και σε μαθησιακές δυσκολίες και διαταραχές.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Α΄ Εξάμηνο

1 Διδασκαλία και Μάθηση (στο πλαίσιο του μαθήματος εκπονούνται Πρακτικές Ασκήσεις
Διδασκαλίας) - 10 ECTS
2 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας - 10 ECTS
3 Εκπαιδευτική Ψυχολογία - 10 ECTS
Σύνολο: 30 ECTS
Β΄ Εξάμηνο
1 Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολικό Περιβάλλον - 10 ECTS
2 Μαθησιακές Δυσκολίες και Διαταραχές - 10 ECTS
3 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Εκπαίδευση - 10 ECTS
Σύνολο: 30 ECTS
Γ΄ Εξάμηνο
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία - 30 ECTS
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ECTS) - 90ECTS

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος είναι χρήσιμος για την άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού καθώς ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του νόμου για παροχή παιδαγωγικής επάρκειας (Ν 3848/2010, αρθρ. 2 παρ.δ)

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.