Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Εφαρμοσμένη Υπολογιστική Δομική Μηχανική". Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών. Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).

Περιγραφή

Γνώσεις: Στο πρόγραμμα αυτό δίδεται έμφαση αφενός στις σύγχρονες υπολογιστικές μεθόδους για την ανάλυση και αφετέρου στο σχεδιασμό των δομικών έργων με βάση τους Νέους Ελληνικούς Κανονισμούς και τους Ευρωκώδικες. Το πρόγραμμα σπουδών εκτός από την θεωρητική εκπαίδευση δίνει μεγάλη έμφαση  στην εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών μέσω της εκπόνησης πρακτικών εργασιών και projects στο πλαίσιο των διαφόρων μαθημάτων.

Δεξιότητες: Μέσω των Projects, δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής της γνώσης και χρήσης της τεχνογνωσίας για την ολοκλήρωση εργασιών και την επίλυση πρακτικών προβλημάτων. Περιλαμβάνονται κυρίως γνωστικές δεξιότητες (με χρήση λογικής, διαισθητικής και δημιουργικής σκέψης) και δευτερευόντως πρακτικές δεξιότητες (χειρωνακτική επιδεξιότητα και χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων και οργάνων).

Ικανότητες: Οι σπουδαστές (διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι μηχανικοί Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) θετικής κατεύθυνσης) θα καταρτιστούν επιστημονικά σε βάθος ώστε να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης σε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Η ειδίκευση στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές της διεπιστημονικής προσέγγισης, συνεργασίας και έρευνας στον τομέα της ανάλυσης και του σχεδιασμού δομικών έργων για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, των Οργανισμών και Επιχειρήσεων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα της χώρας, καθώς και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή εκτός αυτής, στις επιστημονικές περιοχές του ΠΜΣ.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και υποδιαιρείται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Σε κάθε ένα από τα πρώτα δύο εξάμηνα προσφέρονται έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει 3 ώρες θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας και αντιστοιχεί σε (5) πέντε πιστωτικές μονάδες - ECTS. Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε (30) τριάντα πιστωτικές μονάδες − ECTS. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται 90 πιστωτικές μονάδες. Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Αναλυτικότερα, το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Π.Μ.Σ. έχει ως εξής:
 
Α΄ Εξάμηνο – Μαθήματα (30 Πιστωτικές Μονάδες)
Α1 Προχωρημένα μαθηματικά για μηχανικούς
Α2 Προσομοίωση και σχεδιασμός κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα
A3 Πιθανοτική Ανάλυση και Ανάλυση Aξιοπιστίας Kατασκευών
Α4 Προχωρημένη Μη Γραμμική Στατική και Δυναμική Ευστάθεια Κατασκευών
Α5 Ανάλυση και προσομοίωση δομικών κατασκευών με πεπερασμένα στοιχεία
Α6 Υπολογιστική Θραυστομηχανική

Β΄ Εξάμηνο – Μαθήματα (30 Πιστωτικές Μονάδες)
Β1 Ειδικά θέματα αντισεισμικού σχεδιασμού κατασκευών
Β2 Υπολογιστική Γεωτεχνική Μηχανική
Β3 Ασαφής Λογική, Νευρωνικά Δίκτυα και Μεταευρετικοί Αλγόριθμοι σε προβλήματα Δομικής Μηχανικής
Β4 Βέλτιστος Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών
Β5 Προσομοίωση μνημειακών και ιστορικών κατασκευών
Β6 Προσομοίωση Kατασκευών σε Σεισμό

Γ΄ Εξάμηνο – Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30 Πιστωτικές Μονάδες)

Γενικό Σύνολο Πιστωτικών μονάδων (ECTS): 90

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.