Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Αγροβιοτεχνολογία Φυτών και Μικροοργανισμών Γεωργικής Σημασίας". Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής. Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Περιγραφή

Eξειδίκευση υψηλού επιπέδου (α) στη Βιοτεχνολογία των Συστημάτων Φυτικής Παραγωγής, (β) στην κατανόηση των αλληλεπιδράσεων φυτών και μικροοργανισμών, (γ) στην κατανόηση των αλληλεπιδράσεων φυτών και αβιοτικών παραγόντων σε Φυσικά και Γεωργικά Αγροοικοσυστήματα. Η ανάγκη για ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων με σύγχρονα συστήματα φυτικής παραγωγής και η ανάταξη των διαταραγμένων και υποβαθμισμένων φυσικών και γεωργικών οικοσυστημάτων στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής, απαιτεί την εξειδίκευση επιστημόνων ικανών να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία της γεωπονίας, της βιοτεχνολογίας και της βιοπληροφορικής για την κατανόηση, αξιοποίηση, ανάταξη, προστασία και ανάδειξη του γεωργικού και φυσικού περιβάλλοντος.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αγροβιοτεχνολογία Φυτών και Μικροοργανισμών Γεωργικής Σημασίας» οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Βιοτεχνολογία των Συστημάτων Φυτικής Παραγωγής, μέσα από την κατανόηση σε βάθος των αλληλεπιδράσεων φυτών & μικροοργανισμών, καθώς και φυτών & αβιοτικών παραγόντων σε φυσικά και γεωργικά ενδιαιτήματα.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Θεματικοί Τομείς

Βιοχημεία
Γεωργία