Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον και Γεωργική Μηχανική". Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής. Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Περιγραφή

Γνώσεις: Ο εκπαιδευόμενος διδάσκεται εξειδικευμένες αρχές, μεθόδους, τεχνικές και συστήματα που αποτελούν την υποδομή των επιμέρους γεωπονικών γνωστικών αντικειμένων και εμβαθύνει στο σχεδιασμό, τη λειτουργία, την οργάνωση και τη βελτιστοποίηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των τεχνικών έργων αγροτικής υποδομής, ή στην αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την αξιοποίηση, τον σχεδιασμό και την αειφορία των υδατικών πόρων με την ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, ή στη μελέτη των εδαφικών πόρων και τη σχέση τους με τη γεωργική παραγωγή και την προστασία του περιβάλλοντος.
Δεξιότητες: Εφαρμόζει τις γνώσεις σε συμβατικά, αειφορικά και καινοτόμα γεωργικά περιβαλλοντικά συστήματα.
Ικανότητες: Σχεδιάζει, υλοποιεί, διαχειρίζεται και αναλαμβάνει την τεχνική ευθύνη για τα σχετικά συστήματα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Αντικείμενο: Η παροχή εξειδικευμένης γνώσης και επιστημονικής κατάρτισης σε σύγχρονα αντικείμενα για την υποστήριξη θεμάτων διαχείρισης των φυσικών πόρων, την υποστήριξη θεμάτων περιβαλλοντικής γεωργικής μηχανικής και την υποστήριξη θεμάτων σχεδιασμού έργων υποδομής στα οποία σημαντικό ρόλο παίζουν οι γεωλογικοί και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες.
Σκοπός: Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών σε θέματα που αφορούν στις ειδικεύσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα γνωστικά αντικείμενα που υπηρετούνται στο Τμήμα.

Σχέση με την απασχόληση

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Πληροφορικής ή Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής συναφών ειδικοτήτων, εφόσον έχουν τύχει αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι συναφών Τμημάτων των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Θεματικοί Τομείς

Περιβάλλον
Γεωργία