Διδακτορικό Δίπλωμα στις Γεωπονικές Επιστήμες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Περιγραφή

Γνώσεις: οι πλέον προχωρημένες σε εξειδικευμένο ανοικτό πεδίο σπουδής των γεωπονικών επιστημών.
Δεξιότητες: προχωρημένες και εξειδικευμένες για επίλυση κρίσιμων προβλημάτων στην έρευνα, διεύρυνση, επαναπροσδιορισμό υφιστάμενων γνώσεων, τεχνικών ή πρακτικών στο συγκεκριμένο πεδίο των γεωπονικών επιστημών.
Ικανότητες: κύρος, καινοτομία, αυτονομία, ακεραιότητα, διαμόρφωση ιδεών ή διαδικασιών στο συγκεκριμένο πεδίο των γεωπονικών επιστημών.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών αποσκοπεί:
- Στην παραγωγή πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας που συνεισφέρει στην πρόοδο των γεωπονικών επιστημών, καθώς και των επιστημών που συνεισφέρουν σε αυτές, σε διεθνές επίπεδο και συμβάλλει στην επίλυση γεωπονικών και αγροτοδιατροφικών θεμάτων, καθώς και οικονομικών, διοικητικών και κοινωνικών θεμάτων του αγροτικού τομέα.
- Στη δημιουργία ερευνητών που θα διακρίνονται διεθνώς για την επιστημονική τους αρτιότητα, συνεισφορά και το ακαδημαϊκό τους ήθος. Η εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών κατευθύνεται στα πεδία της αγροτικής παραγωγής, των αγροτικών υποδομών, του αγροτικού περιβάλλοντος, της γεωργικής μηχανικής, της αγροτικής οικονομίας και ανάπτυξης, των τροφίμων και της διατροφής, της βιολογίας & βιοτεχνολογίας των οργανισμών γεωργικού ενδιαφέροντος.

Σχέση με την απασχόληση

Η σχέση με την απασχόληση καθορίζεται από το βασικό πτυχίο. Το διδακτορικό είναι τυπικό προσόν για ακαδημαϊκή σταδιοδρομία ως μέλος ΔΕΠ.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.)

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Κατ’ ελάχιστον 3 έτη

Θεματικοί Τομείς

Περιβάλλον
Γεωργία