Πτυχίο στις Επιστήμες της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

Γνώσεις.
Οι απόφοιτοι/απόφοιτες διαθέτουν γνώσεις σχετικά με τις επιστήμες που αφορούν στην προσχολική αγωγή για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό.
Ειδικότερα:
-- Διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων σχετικών με τις επιστήμες της αγωγής και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού.
-- Κατέχουν αναλυτικές, προηγμένες γνώσεις και κριτική αντίληψη στους τομείς της παιδαγωγικής, των κοινωνικών, οικονομικών και θετικών επιστημών, της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού, οι οποίοι σχετίζονται με την προσχολική αγωγή και τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό.
-- Κατανοούν τις έννοιες, τις μεθόδους και τις πρακτικές που αφορούν στην προσχολική αγωγή και στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και έχουν τα εφόδια που είναι απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλματος του/της νηπιαγωγού και του στελέχους του εκπαιδευτικού σχεδιασμού.
Δεξιότητες.
-- Αναλύουν και προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους ώστε να τις εφαρμόζουν στις επιστήμες της αγωγής και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, και μπορούν να αποκτούν νέα γνώση στα πεδία αυτά.
-- Αναπτύσσουν ολοκληρωμένες, δημιουργικές και καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις στην προσχολική εκπαίδευση,
-- Με βάση τις επιστημονικές τους γνώσεις, διαμορφώνουν, σε σχέση με την προσχολική εκπαίδευση και τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, έγκυρες κρίσεις οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις κατά περίπτωση συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις.
-- Επικοινωνούν με ομάδες που σχετίζονται με την προσχολική αγωγή και το σχεδιασμό στην εκπαίδευση και τη μάθηση, προσφέροντας μέσα, πληροφορίες και προτάσεις για την επίλυση σχετικών προβλημάτων.
Ικανότητες.
-- Σχεδιάζουν και υλοποιούν ατομικές και συλλογικές ερευνητικές εργασίες με επίβλεψη στο πλαίσιο των πεδίων της παιδαγωγικής, της κοινωνιολογίας, της ψυχολογίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού, καθώς και των θετικών επιστημών και των τεχνολογιών.
-- Διαθέτουν την ικανότητα να μεταφέρουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που απέκτησαν στο πλαίσιο των σπουδών τους σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε δομές που άπτονται του εκπαιδευτικού σχεδιασμού.
-- Είναι σε θέση να αναλαμβάνουν εντός καθορισμένων θεσμικά πλαισίων την ευθύνη της ανάπτυξης των γνώσεων των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων ατόμων και ομάδων που λειτουργούν στο πλαίσιο της προσχολικής εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού.

Περαιτέρω πληροφορίες

To Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού επιδιώκει την επιστημονική, τεχνολογική και επαγγελματική κατάρτιση των φοιτητών/τριών, ώστε να γίνουν ικανο/ές να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αξιολογούν εκπαιδευτικές δράσεις, υπηρεσίες και προϊόντα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας αλλά και για άλλους ειδικούς πληθυσμούς. Στο πλαίσιο αυτό, η παρεχόμενη εκπαίδευση οργανώνεται ως προς τις βασικές αλλά και νέες γνωστικές περιοχές καθώς και ως προς νέες διδακτικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στο πεδίο των Επιστημών της Αγωγής. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη διδασκαλία καινοτόμων γνωστικών αντικειμένων και προσεγγίσεων που επιτρέπουν την συνεχή αναπλαισίωση των εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών ζητημάτων θεμελιώνοντας και αναπτύσσοντας την κριτική και δημιουργική σκέψη του/της εκπαιδευτικού, αλλά και τη συνειδητή πράξη του/της. Οι σπουδές που παρέχονται στο Τμήμα συμβαδίζουν αφενός με τις σύγχρονες κατευθύνσεις των Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής (νοητικές δομές και ανάπτυξη, ψυχολογικές δομές και επικοινωνία, κοινωνικές δομές και προσωπικότητα, πολιτισμικό περιβάλλον και γνωστική ανάπτυξη, μαθησιακές δραστηριότητες και παιδαγωγική διαχείριση, κριτική λειτουργία και εκπαιδευτική πράξη) και αφετέρου με την ανάπτυξη των Επιστημών του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ανάλυση και σχεδιασμός διδακτικών δραστηριοτήτων σε ειδικούς πληθυσμούς, ανάλυση και σχεδιασμός νέων ευέλικτων μορφών εκπαίδευσης, ανάλυση και σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού, έννοια και μέθοδοι της αξιολόγησης).

Σχέση με την απασχόλησηΑπαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο Τ.Ε.Π.Α.ΕΣ.