Πτυχίο στις Επιστήμες της Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και διδακτικές ικανότητες και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν αφενός να κατανοήσουν την κοινωνική λειτουργία των επιστημών και των εκπαιδευτικών μηχανισμών και αφετέρου να προσδιορίσουν τις συντεταγμένες των επιστημών της αγωγής και της εκπαίδευσης και να εφαρμόσουν τις δυνατότητες που τους παρέχουν.
Πιο συγκεκριμένα, με την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, οι πτυχιούχοι αποκτούν εξειδικευμένες, ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις, προκειμένου να είναι σε θέση:
- να γνωρίζουν, να συζητούν και να αξιοποιούν στην πράξη θεωρίες που σχετίζονται με θεωρητικούς, εφαρμοσμένους και εξειδικευμένους κλάδους της των Επιστημών της Παιδαγωγικής, καθώς επίσης και με Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης
- να προβαίνουν σε διάγνωση και ανάλυση του παιδαγωγικού πεδίου και των μαθητών
- να σχεδιάζουν και να υλοποιούν διαδικασίες αγωγής και διαπαιδαγώγησης στη βάση παιδαγωγικά τεκμηριωμένων θεωρητικών προσεγγίσεων
- να οργανώνουν διδακτικές και μαθησιακές διαδικασίες αξιοποιώντας ποικίλες διδακτικές μεθόδους και τεχνικές
- να στηρίζουν και να ανατροφοδοτούν τους μαθητές
- να κρίνουν και να αξιολογούν τις επιδόσεις με ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους
- να αξιολογούν την παιδαγωγική τους παρέμβαση και να στοχάζονται στον τρόπο σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης των διδακτικών παρεμβάσεων τους
- να αναπτύσσουν την επαγγελματικότητά τους
- να συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της σχολικής μονάδας

Περαιτέρω πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου εξασφαλίζει ακαδημαϊκή ποιότητα, καθώς παρέχει σε θεωρητικό επίπεδο τις βάσεις που χρειάζεται ο σύγχρονος εκπαιδευτικός. Καλύπτει ισότιμα όλο το φάσμα των επιστημών της εκπαίδευσης (ανθρωπιστικές, κοινωνικές και θετικές επιστήμες). Εμπεριέχει όλα εκείνα τα γνωστικά πεδία που επικεντρώνονται στη λεγόμενη «διδακτική μετατόπιση» και το «διδακτικό μετασχηματισμό» των επιστημονικών γνώσεων, δηλαδή στη μετατροπή τους σε αντικείμενα του σχολικού προγράμματος (ενδεικτικά: Διδακτική της Γλώσσας, Διδακτική των Μαθηματικών, Διδακτική της Φυσικής, Διδακτική της Ιστορίας, Διδακτική των Μέσων). Δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις πάνω σε εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα. Το Πρόγραμμα Σπουδών εντάσσει νέα γνωστικά αντικείμενα στον βαθμό που αυτό υπαγορεύεται από τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα. Η προσέγγιση μεγάλου φάσματος επιστημονικών πεδίων παρέχει τη δυνατότητα ώστε να επιτυγχάνονται περισσότερες, αλλά ισότιμες ως προς το αποτέλεσμα, συνθέσεις ατομικού προγράμματος σπουδών, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ατομικές κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των φοιτητών - φοιτητριών.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες μαθημάτων:
• Υποχρεωτικά: 20 μαθήματα και 120 ECTS
• Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά 8 και 40 ECTS
• Επιλεγόμενα: 57 μαθήματά και 228 ECTS
• Πρακτική Άσκηση: 21 Μαθήματα και 120 ECTS (τρεις φάσεις)
• Ξένες Γλώσσες: δύο ξένες γλώσσες που κάθε μία έχει 3 επίπεδα
• Πτυχιακή Εργασία: η εκπόνηση είναι προαιρετική γίνεται στο 4 έτος φοίτησης και αντιστοιχεί σε 16 ECTS.

Για τη λήψη Πτυχίου απαιτούνται 242 ECTS ήτοι 46 μαθήματα:
• 20 Υποχρεωτικά μαθήματα (5 ανά Τομέα): 20χ6 ECTS = 120 ECTS
• 10 μαθήματα Πρακτικών Ασκήσεων: συνολικά 54 ECTS
• 4 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά (1 από κάθε Τομέα): 4χ5 ECTS = 20 ECTS
• 12 Επιλεγόμενα (τρία ανά Τομέα): 12χ4 ECTS = 48 ECTS
• Πρακτική Άσκηση
• Α Φάση Πρακτικής Άσκησης (ένα μάθημα) Χ 5 ECTS = 5 ECTS
• Β Φάση Πρακτικής Άσκησης (πέντε μαθήματα) Χ 5 ECTS = 25ECTS
• Γ Φάση Πρακτικής Άσκησης (τέσσερα μαθήματα) Χ 6ECTS = 24 ECTS
• Για μία από τις προσφερόμενες Ξένες Γλώσσες είναι απαραίτητη η επιτυχής ολοκλήρωση της για την λήψη πτυχίου, χωρίς ο βαθμός των μαθημάτων αυτών να υπολογίζεται στο Μέσο Όρο του βαθμού πτυχίου και χωρίς να πιστώνονται μονάδες ECTS.
• Οι φοιτητές/-τριες έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε 16 ECTS και απαλλάσσονται από 4 μαθήματα επιλογής (ένα από κάθε Τομέα).

Σχέση με την απασχόληση

Οι πτυχιούχοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης έχουν δικαίωμα να διοριστούν ως εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.


Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο Π.Τ.Δ.Ε.