Πτυχίο Επιστήμης της Κοινωνιολογίας. Τμήμα Κοινωνιολογίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

Με την απόκτηση του πτυχίου ο κάτοχος θα είναι σε θέση να:
- προσδιορίζει με επιστημονικό τρόπο τη μελέτη και την ερευνητική προσέγγιση των κοινωνικών ζητημάτων (π.χ. ανεργία, φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός, μετανάστευση, κτλ)
- σχεδιάζει και να προτείνει κοινωνική πολιτική καθώς και να ευαισθητοποιεί τις τοπικές κοινωνίες σε ζητήματα ευπαθών κοινωνικών ομάδων και κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και να προκαλεί το ενδιαφέρον για την κοινωνική ανάλυση σύνθετων και σύγχρονων κοινωνικοπολιτικών εξελίξεων
- αναλύει τη δομή και τη λειτουργία των κοινωνιών στην εξέλιξη τους καθώς και τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής μεταβολής
- μελετά εθνικά και τοπικά κοινωνικά προβλήματα κοινωνικών ανισοτήτων, κοινωνικής διαφοροποίησης, διαστρωμάτωσης, κοινωνικού αποκλεισμού, κτλ.
- σχεδιάζει με πρόσφορο και δημιουργικό τρόπο μεθοδολογίες, ποσοτικές και ποιοτικές, για τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας με τη χρήση μεθόδων και εργαλείων της κοινωνικής επιστήμης
- δημιουργεί, τεκμηριώνει και αξιοποιεί ερευνητικές και άλλες βάσεις κοινωνικών δεδομένων
- προσεγγίζει με σύγχρονο και μεθοδικό τρόπο ζητήματα Κοινωνικής Πολιτικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
- βελτιώνει το ενδιαφέρον για τα κοινά σε επίπεδο κοινωνικών δομών, αλλά και της καθημερινής ζωής των πολιτών
- προτείνει πολιτικές σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για την άρση των συνεπειών κοινωνικών προβλημάτων με μερική και ευρύτερη εμβέλεια και θεματική (αθλητική βία, μονογονεϊκότητα, συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, ξενοφοβία, κτλ).

Περαιτέρω πληροφορίες

Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος περιέχονται ολοκληρωμένοι κύκλοι μαθημάτων σε μια πλειάδα θεματικών για την πολύπλευρη εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων κοινωνιολόγων. Καλύπτεται μια ευρεία γκάμα γνωστικών αντικειμένων τόσο στην κλασσική και σύγχρονη κοινωνιολογική θεωρία όσο και στην εφαρμοσμένη κοινωνιολογία και την εμπειρική έρευνα. Τέτοια γνωστικά αντικείμενα είναι η Ιστορική Συγκριτική Ανάλυση, η Κοινωνική Πολιτική και η Πολιτική Κοινωνιολογία, η Αστική Κοινωνιολογία, η Κοινωνιολογία του Πολιτισμού και του Περιβάλλοντος, η Κοινωνιολογία των Θεσμών, οι Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η Κοινωνική Ψυχολογία, η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και η Εγκληματολογία. Παράλληλα, διδάσκονται συστηματικά Μέθοδοι και Τεχνικές Ποιοτικής και Ποσοτικής Κοινωνικής Έρευνας, Στατιστική, Πληροφορική και Κοινωνική Δημογραφία, και διεξάγονται μια σειρά από εμπειρικές κοινωνικές έρευνες. Στο πλαίσιο αυτών των αντικειμένων διδάσκονται και μελετώνται διεξοδικά τα κοινωνικά κινήματα, η ιστορική ανάλυση και εξέλιξη του κράτους πρόνοιας, οι εξελίξεις στην εργασία, οι μεταβαλλόμενες πολιτικές γύρω από τη μετανάστευση, οι κοινωνικές συγκρούσεις και ο πόλεμος, οι διαδικασίες συγκρότησης της κοινωνικής ταυτότητας και η κοινωνικοποίηση, αλλά και ζητήματα όπως η διαχείριση της υγείας, και η ένταξη και ο αποκλεισμός από την αγορά εργασίας. Επίσης, το Τμήμα παρέχει μαθήματα Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, Διδακτικής της Κοινωνιολογίας και Παιδαγωγικής, Αγγλικής Γλώσσας και Ορολογίας, αλλά και τη δυνατότητα Πρακτικής Επαγγελματικής Άσκησης σε διαφορετικούς κοινωνικούς φορείς, με στόχο την ενδυνάμωση των επαγγελματικών προοπτικών των κοινωνιολόγων.

Σχέση με την απασχόληση

Ο απόφοιτος του Τμήματος Κοινωνιολογίας έχει το δικαίωμα να ασκήσει το επάγγελμα του Κοινωνιολόγου, και κατέχει προσόντα διορισμού Εκπαιδευτικού
Δευτεροβαθμιας Εκπαίδευσης στην κατηγορία Κοινωνιολόγου ΠΕ10.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη