Πτυχίο Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής. Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής. Σχολή Περιβάλλοντος. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής:
-
γνωρίζουν σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο τις βασικές αρχές των επιστημονικών πεδίων της Χημείας και Ανάλυσης Τροφίμων, της Ασφάλειας και Μικροβιολογίας Τροφίμων, της Επεξεργασίας Τροφίμων και της Εφαρμοσμένης Επιστήμης Τροφίμων.
- κατανοούν τις χημικές διεργασίες που καθορίζουν τις ιδιότητες και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων συστατικών των τροφίμων, τις βασικές χημικές και βιοχημικές αντιδράσεις που περιορίζουν τη διάρκεια ζωής των τροφίμων και τις αρχές που διέπουν τις αναλυτικές τεχνικές που σχετίζονται με την ανάλυση τροφίμων
- κατανοούν επίσης τις συνθήκες στις οποίες οι παθογόνοι μικροοργανισμοί που απαντούν στα τρόφιμα αναπτύσσονται και τις αρχές που διέπουν τη διατήρηση των τροφίμων μέσω διεργασιών ζύμωσης
- κατανοούν, τέλος, τις απαιτήσεις χρήσης νερού και της διαχείρισης αποβλήτων κατά τη διαδικασία επεξεργασίας τροφίμων
- είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν αναλυτικά όργανα και να εφαρμόσουν εργαστηριακές τεχνικές για την χημική, βιοχημική και μικροβιολογική ανάλυση των τροφίμων
- εφαρμόζουν αρχές και πρακτικές υγιεινής κατά την επεξεργασία των τροφίμων κάτω από τους οποίους οι παθογόνοι μικροοργανισμοί που απαντούν στα τρόφιμα απενεργοποιούνται, καταστρέφονται ή γίνονται ακίνδυνοι για τον άνθρωπο
- επιλέγουν κατάλληλα υλικά συσκευασίας βάσει των ιδιότήτων τους και της χρήσεώς τους
- ελέγχουν, εγγυώνται και πιστοποιούν την ποιότητα των τροφίμων.

Σε ένα ευρύτερο επίπεδο, οι πτυχιούχοι του Τμήματος κατέχουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για τη μετατροπή ανεπεξέργαστων πρώτων υλών σε ελκυστικά ασφαλή και γευστικά τρόφιμα και ποτά.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής έχει ως αποστολή «να καλλιεργεί και να προάγει τις επιστήμες των τροφίμων και της διατροφής με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη έρευνα και να παράγει στελέχη υψηλής στάθμης ικανά να συμβάλουν στη βελτίωση της ασφάλειας, της ποιότητας και της διατροφικής αξίας των τροφίμων».
Σκοπός του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής είναι η άρτια εκπαίδευση των φοιτητών στην πολύπλευρη Επιστήμη των Τροφίμων και της Διατροφής που αποτελεί το θεμέλιο για τη δημιουργία επιστημόνων με δεξιότητες που μέσω της ευρείας γνώσης αλλά και της εξειδίκευσης τους σε συγκεκριμένα θέματα θα μπορούν να εκτιμούν υπάρχουσες καταστάσεις, να παράγουν νέα γνώση και να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ασφάλειας, της ποιότητας και της διατροφικής αξίας των τροφίμων. Η εκπαίδευση αυτή υλοποιείται μέσω του προγράμματος σπουδών με διδακτικά αντικείμενα αυτά της Χημείας, Τεχνολογίας, Μικροβιολογίας, Βιολογίας, Βιοχημείας, Φυσιολογίας, Διατροφής, Στατιστικής, Συσκευασίας, Διοίκησης επιχειρήσεων και Marketing στο μέτρο που αφορούν τα τρόφιμα και τη διατροφή.
Συγκεκριμένα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών κατά εξάμηνο είναι τα εξής: Εξάμηνο 1ο: Αγγλικά Ι, Ανόργανη Χημεία (Θ και Ε), Βιολογία Κυττάρου (Θ και Ε), Εισαγωγή στη Βιομηχανία Τροφίμων Ι (διαλέξεις-επισκέψεις σε επιχειρήσεις), Μαθηματικά (Θ και Φ), Φυσική.
Εξάμηνο 2ο:Αγγλικά ΙΙ, Γενική Μικροβιολογία (Θ και Ε), Εισαγωγή στη Βιομηχανία Τροφίμων ΙΙ (διαλέξεις-επισκέψεις σε επιχειρήσεις), Οργανική Χημεία (Θ και Ε), Στατιστική – Ποσοτικές Μέθοδοι (Θ και Φ), Πληροφορική-Βάσεις δεδομένων (Θ και Ε), Βιοποικιλότητα – Βιοτικοί Πόροι.
Εξάμηνο 3ο: Βιοχημεία Ι (Θ και Ε), Εισαγωγή στην Επιστήμη της Διατροφής, Μικροβιολογία Τροφίμων Ι (Θ και Ε), Φυσιολογία του Ανθρώπου, Χημεία Τροφίμων Ι (Θ και Ε), Ιστορία και Ανθρωπολογία της Διατροφής.
Εξάμηνο 4ο: Βιοχημεία ΙΙ (Θ και Ε), Διατροφική Αγωγή (Θ και Φ), Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων Φυσιολογία του Ανθρώπου ΙI, Χημεία Τροφίμων II (Θ και Ε), Πρακτική άσκηση.
Εξάμηνο 5ο: Βιοχημεία Τροφίμων (Θ και Ε), Διατροφή στα Στάδια της Ζωής (Θ και Ε), Μηχανική Τροφίμων – Φυσικές Διεργασίες (Θ και Ε), Τεχνολογία Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης (Θ και Ε), Στρατηγικό Μάρκετινγκ, Μοριακή Βιολογία (Θ και Ε), Παγκόσμιο Αγροδιατροφικό Σύστημα και Διατροφικές Αλυσίδες, Τοξικολογία Τροφίμων.
Εξάμηνο 6ο: Διατροφή και Μεταβολισμός (Θ και Ε), Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων, Μικροβιολογία Τροφίμων II (Θ και Ε), Παθοφυσιολογία, Τεχνολογία Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης ( Θ και Ε), Βιοστατιστική (Θ και Ε), Εφαρμογές Πληροφορικής στην Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφής, Τεχνολογία Γάλακτος Εξάμηνο 7ο: Ασφάλεια και Ποιότητα Τροφίμων, Πτυχιακή Μελέτη, Αγγλικά ΙΙΙ, Διαχείριση Καινοτομίας και Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων, Οργανοληπτικός Έλεγχος (Θ και Ε), Συσκευασία Τροφίμων
Εξάμηνο 8ο: Νομοθεσία Τροφίμων, Πτυχιακή Μελέτη, Βιοτεχνολογία Τροφίμων (Θ και Ε), Γενετική και Διατροφή, Διαχείριση και Αξιοποίηση Υποπροϊόντων Βιομηχανιών Τροφίμων, Λειτουργικά Τρόφιμα
*(Θ και Ε: Το μάθημα πέραν της θεωρίας (Θ) περιλαμβάνει και Εργαστήριο (Ε)

Σχέση με την απασχόληση

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης αφενός μεν στον ιδιωτικό τομέα (Επιχειρήσεις Τροφίμων, Εταιρείες Συμβούλων Βιομηχανιών Τροφίμων, Σύμβουλοι Διατροφής, Μονάδες Διατροφής κ.α.), αφετέρου δε στο δημόσιο τομέα (Εργαστήρια Ανάλυσης Τροφίμων, Ερευνητικά Κέντρα, Δημόσιους Φορείς Ελέγχου Τροφίμων, Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα και Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης κ.α.), έχοντας τη δυνατότητα για τις κάτωθι δραστηριότητες:
i) Χημικές, μικροβιολογικές και οργανοληπτικές αναλύσεις τροφίμων. Αναλύσεις ανίχνευσης γενετικών τροποποιήσεων.
ii) Προτάσεις στην πολιτική αποφάσεων που αφορά στη διαχείριση της διατροφικής αλυσίδας: Πρωτογενής Παραγωγή – Μεταποίηση – Κατανάλωση, για βέλτιστη αξιοποίηση των πρώτων υλών βάσει σύγχρονων επιχειρηματικών κανόνων και ορθών πρακτικών υγιεινής και ασφάλειας που θα ικανοποιούν την οικονομία και τη δημόσια υγεία
iii) Εποπτεία και Έλεγχος της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων. Σύνταξη, εφαρμογή και έλεγχος συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας και της υγιεινής των τροφίμων σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα πιστοποίησης.
iv) Υποστήριξη της βιομηχανίας τροφίμων ως προς την ασφαλή παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία, μεταφορά, συντήρηση, αποθήκευση και διάθεση των τροφίμων.
v) Υποστήριξη της βιομηχανίας τροφίμων ως προς την ασφαλή και βιώσιμη διαχείριση-αξιοποίηση των υποπροϊόντων και αποβλήτων της παραγωγής της.
vi) Υποστήριξη της βιομηχανίας τροφίμων στους τομείς της διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και του μάρκετινγκ τροφίμων.
vii) Υποστήριξη της βιομηχανίας τροφίμων στον τομέα της έρευνας & ανάπτυξης νέων τροφίμων, με στόχο την παραγωγή διατροφικών προϊόντων με πιστοποιημένα οφέλη για την υγεία (λειτουργικά τρόφιμα) ή/και με αυξημένη διάρκεια συντήρησης μέσω χρήσης νέων και φιλικών προς το περιβάλλον τεχνικών.
viii) Παροχή συμβουλών διατροφής στους πολίτες. Σχεδιασμός, οργάνωση και επιτέλεση προγραμμάτων διατροφικής αγωγής στην κοινότητα (σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικοί φορείς κ.α.), με σκοπό την υιοθέτηση μιας ισορροπημένης διατροφής και την επίτευξη των ορθότερων διατροφικών επιλογών για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Σχεδιασμός μενού σε εστιατόρια, νοσοκομεία, κυλικεία, με βάση τις αρχές της ορθής διατροφής.
ix) Αξιολόγηση διατροφικών κινδύνων, προώθηση και υποστήριξη προληπτικών μέτρων αντιμετώπισής τους.
x) Ενασχόληση με την έρευνα στις επιστήμες των τροφίμων και της διατροφής.
xi) Συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης Επιστημόνων Τροφίμων και Διατροφής από Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς ή Παγκόσμιους Δημόσιους φορείς ή/και Επιστημονικές Εταιρείες.
xii) Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στα αντικείμενα τροφίμων και διατροφής (ΕΠΑ.Λ., Σ.Ε.Κ., Ι.Ε.Κ. κ.ά.).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο Ε.Τ.Δ.

Θεματικοί Τομείς

Επεξεργασία τροφίμων