Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Μαθηματικά". Τμήμα Μαθηματικών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

• Ικανότητα κατανόησης προχωρημένων μαθηματικών εργαλείων
• Απόκτηση δυνατότητας αυτοδύναμης μελέτης και βασικών ικανοτήτων για τη διεξαγωγή έρευνας
• Ικανότητα επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων τα οποία προέρχονται από μοντελοποίηση θεωρητικών και εφαρμοσμένων προβλημάτων

Περαιτέρω πληροφορίες

Ο κύκλος σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών «Σπουδές στα Μαθηματικά» περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις:
(α) Θεωρητικά Μαθηματικά
(β) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:
- Η προαγωγή των επιστημονικών γνώσεων και της έρευνας στα μαθηματικά.
- Η εκπαίδευση νέων ερευνητών στα μαθηματικά.
- Η συμβατότητα των παρεχόμενων γνώσεων με τις σύγχρονες μαθητικές εξελίξεις, ερευνητικές κατευθύνσεις και ειδικότητες.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη

Θεματικοί Τομείς

Μαθηματικά