Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά". Τμήμα Μαθηματικών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

• Απόκτηση εξειδικευμένου επιστημονικού υπόβαθρου στα γνωστικά πεδία της Στατιστικής, της Αναλογιστικής Επιστήμης και των Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών.
• Εξειδίκευση στη χρήση και αξιοποίηση σύνθετων τεχνικών και εργαλείων στη στατιστική (κατεύθυνση Α) και στα αναλογιστικά και χρηματοοικονομικά μαθηματικά (κατεύθυνση Β) για την εκπόνηση στατιστικών, χρηματοοικονομικών και αναλογιστικών μελετών.
• Απόκτηση εξειδικευμένων ικανοτήτων και δεξιοτήτων για την εκπόνηση αυτοδύναμης μελέτης και διεξαγωγή έρευνας.
• Ειδίκευση που απαιτούν οι πλέον πρόσφατες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Πραγματικότητας.
• Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών «Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά» περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις:
(α) Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων
(β) Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:
• Προαγωγή της επιστήμης και της γνώσης μέσα από τη διδασκαλία και την έρευνα στο επιστημονικό πεδίο της Στατιστικής και των Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών.
• Ανάπτυξη της έρευνας στο επιστημονικό πεδίο της Στατιστικής και των Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών.
• Kατάρτιση επιστημόνων απαραίτητων για τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας.
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει: • 4 κοινά Υποχρεωτικά Μαθήματα (Υ) και για τις 2 κατευθύνσεις (Μαθηματική Στατιστική και Στατιστική κατά Bayes, Στοχαστικές Διαδικασίες, Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα - Οικονομετρία, Τεχνικές Προσομοίωσης Matlab) • 2 Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) ανά κατεύθυνση (Κατεύθυνση Α: Διερευνητική Στατιστική & Ανάλυση Δεδομένων και Εφαρμοσμένη Πολυμεταβητή Ανάλυση - Κατεύθυνση Β: Αναλογιστικά Μαθηματικά και Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά)
• 6 κοινά Μαθήματα Επιλογής (Ε) και για τις 2 κατευθύνσεις • 6 Μαθήματα Επιλογής για την Κατεύθυνση Β και 5 για την κατεύθυνση Α. • Μεταπτυχιακή Διατριβή Για την απόκτηση πτυχίου απαιτούνται: • Συγκέντρωση 90 μονάδων ECTS
• Επιτυχής εξέταση στα 6 υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης του φοιτητή
• Επιτυχής εξέταση σε 3 μαθήματα επιλογής της κατεύθυνσης του φοιτητή • Εκπόνηση και Επιτυχής εξέταση της Μεταπτυχιακής Διατριβής.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

ΜΔΕ ΣΑΧΜ

Θεματικοί Τομείς

Στατιστική