Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή". Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

Γνώσεις: οι εκπαιδευόμενοι:
• Διαθέτουν αυξημένη εξειδικευμένη γνώση στο γνωστικό πεδίο της Αρχαιολογίας και του Πολιτισμού της Ανατολικής Μεσογείου, από την Προϊστορία μέχρι και το τέλος των Ελληνιστικών Χρόνων, που εμπεριέχει επαρκή στοιχεία από τις επιστημονικές εξελίξεις αιχμής και συνιστά τη βάση για πρωτότυπη σκέψη, ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα.
• Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών της Αρχαιολογίας, καθώς και της διασύνδεσής της με άλλους γνωστικούς τομείς, όπως η Νομισματική, η Αρχαία Ελληνική Γραμματεία και οι Νέες Τεχνολογίες.
• Διαθέτουν αυξημένη κριτική αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής και των θεμάτων αιχμής της Αρχαιολογίας της Ανατολικής Μεσογείου.
Δεξιότητες: οι εκπαιδευόμενοι:
• Εφαρμόζουν με ευχέρεια τις θεωρίες και μεθοδολογίες του γνωστικού πεδίου της Αρχαιολογίας της Ανατολικής Μεσογείου στις έρευνες, μελέτες και εργασίες τους με κριτικό και δημιουργικό τρόπο.
• Εφαρμόζουν με πρωτοτυπία τις αποκτηθείσες γνώσεις στην έρευνα, την ανάλυση και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε σύνθετα, διεπιστημονικά και πρωτοποριακά ζητήματα που αφορούν στην Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου.
• Είναι σε θέση να αξιολογούν, να ερμηνεύουν και να προωθούν σύγχρονες επιστημονικές έρευνες και μελέτες συναφείς με το γνωστικό πεδίο της Αρχαιολογίας της Ανατολικής Μεσογείου.
• Αρθρώνουν επαγωγικά με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, λύσεις στα ζητήματα της Αρχαιολογίας της Ανατολικής Μεσογείου και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαστάσεις.
• Τεκμηριώνουν τις θέσεις τους με εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα, σε εξειδικευμένο ή μη κοινό με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια.
Ικανότητες: οι εκπαιδευόμενοι:
• Συνεχίζουν να αναπτύσσουν με αυτονομία τις γνώσεις και τις ικανότητές τους στην Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου σε υψηλό επίπεδο.
• Εφαρμόζουν με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες που απέκτησαν και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά νέα, διεπιστημονικά ζητήματα.
• Επιλύουν προβλήματα και λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις με αφετηρία την επαγωγική σκέψη.
• Συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των γνώσεων και των πρακτικών στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό χώρο της Αρχαιολογίας.
• Αναλαμβάνουν αυτόνομα την ευθύνη για την εκπαίδευση/επιμόρφωση, καθώς και για τη διαχείριση μιας ομάδας και αξιολογούν την απόδοσή της.
Μαθησιακά αποτελέσματα: έπειτα από την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο/η εκπαιδευόμενος/η κατανοεί την ακαδημαϊκή αρχαιολογική έρευνα και είναι σε θέση να εφαρμόσει τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις του/της στο αρχαιολογικό πεδίο και στην αρχαιολογική ακαδημαϊκή έρευνα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες του προγράμματος αποκτούν ολιστικά γνώσεις για την Ανατολική Μεσόγειο κατά την αρχαιότητα, μέσα από όλες τις διαστάσεις της, ταυτόχρονα μυούνται στην ερευνητική διαδικασία, αλλά και στις διαδικασίες της συμμετοχικής έρευνας στο πλαίσιο της αρχαιολογικής θεωρίας και στη βάση των ερευνητικών μεθόδων, οι οποίες προτείνονται στο χώρο των αρχαιογνωστικών επιστημών και δη της αρχαιολογίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες εμπλέκονται σε έρευνα πεδίου, σε εμπειρικές έρευνες και σε πρακτική άσκηση, ενεργοποιώντας θεωρίες, τεχνικές, στρατηγικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που άπτονται κατεξοχήν των ερευνητικών αντικειμένων και ενδιαφερόντων του ΠΜΣ. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν διαμορφώσει το προφίλ ενός σύγχρονου ερευνητή.

Σχέση με την απασχόληση

To Mεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην “Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου” πριμοδοτείται με 200 μόρια στις σχετικές προκηρύξεις του κλάδου (ΠΕ Αρχαιολόγων).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη

Θεματικοί Τομείς

Ιστορία και αρχαιολογία