Διδακτορικό Δίπλωμα στα "Μαθηματικά". Τμήμα Μαθηματικών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

• Ικανότητα να διεξάγει αυτοδύναμη έρευνα στα Μαθηματικά.
• Ικανότητα κατανόησης μαθηματικών προβλημάτων και ανάπτυξης νεωτεριστικών εργαλείων για την επίλυσή τους.
• Ικανότητα συμμετοχής σε ερευνητικές ομάδες και ερευνητική συνεισφορά του σε αυτές.
• Ικανότητα παρουσίασης ερευνητικών αποτελεσμάτων σε εξειδικευμένο κοινό.
• Συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, θερινά σχολεία.
• Ανάπτυξη διδακτικής ικανότητας σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Διδακτορικό Δίπλωμα στα Μαθηματικά προάγει την έρευνα και καλλιεργεί τη διεπιστημονικότητα μεταξύ των διαφόρων μαθηματικών κλάδων.
Προσεγγίζει τις πολλαπλές εκφάνσεις των μαθηματικών προβλημάτων και αναπτύσσει τεχνικές για την επίλυσή τους.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι των υψηλών προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Κατ’ ελάχιστον 3 έτη

Θεματικοί Τομείς

Μαθηματικά