Διδακτορικό Δίπλωμα στην "Επιστήμη της Στατιστικής και των Αναλογιστικών -Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών". Τμήμα Μαθηματικών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

• Ικανότητα να διεξάγει αυτοδύναμη έρευνα στη Στατιστική και Αναλογιστικά -Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
• Ικανότητα κατανόησης στατιστικών, αναλογιστικών και χρηματοοικονομικών προβλημάτων και ανάπτυξης νέων μεθόδων, μοντέλων, τεχνικών και εργαλείων για την επίλυσή τους.
• Ικανότητα συμμετοχής σε ενδοπανεπιστημιακές και διαπανεπιστημιακές ερευνητικές ομάδες και αξιοποίησης σε διεθνή και τοπικά ερευνητικά προγράμματα

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη της Στατιστικής και των Αναλογιστικών -Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών προάγει την έρευνα μέσω νέων μεθόδων, μοντέλων, τεχνικών και εργαλείων της Στατιστικής και των Αναλογιστικών -Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ενώ ταυτόχρονα καλλιεργεί τη διεπιστημονικότητα μεταξύ των διαφόρων μαθηματικών κλάδων και των (χρηματο)οικονομικών επιστημών.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι των υψηλών προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Κατ’ ελάχιστον 3 έτη

Θεματικοί Τομείς

Στατιστική