Διδακτορικό Δίπλωμα στην "Οικονομική Επιστήμη". Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Περιγραφή

Ο απόφοιτος του προγράμματος αναμένεται (α) να έχει αυξημένη εξειδικευμένη γνώση σε συγκεκριμένο επιμέρους τομέα της οικονομικής επιστήμης, (β) να εφαρμόζει με ευχέρεια και πρωτοτυπία τις αποκτηθείσες με το διδακτορικό του εξειδικευμένες γνώσεις στην έρευνα, την ανάλυση και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε σύνθετα ζητήματα, και (γ) να συνεισφέρει στην ανάπτυξη των γνώσεων του τομέα του και να έχει τη δυνατότητα να καλύψει θέσεις μελών ΔΕΠ, καθώς και ανώτατων στελεχών σε τράπεζες, επιχειρήσεις και άλλους Οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Ο σκοπός του προγράμματος διδακτορικών σπουδών είναι η εκπαίδευση νέων ερευνητών με στόχο τη διεξαγωγή αυτοδύναμης, πρωτότυπης και συγκροτημένης επιστημονικής έρευνας, η οποία προάγει την Οικονομική Επιστήμη. Η φοίτηση στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών περιλαμβάνει δύο κύκλους σπουδών. Ο πρώτος κύκλος περιλαμβάνει παρακολούθηση μαθημάτων και εξετάσεις και ο δεύτερος την εκπόνηση της διατριβής.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι των υψηλών προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Κατ’ ελάχιστον 3 έτη

Θεματικοί Τομείς

Οικονομικά