ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1) Περιγράφει τα βασικά στοιχεία των τεχνικών αναπαραγωγής και των μεθόδων βελτίωσης της απόδοσης, της παραγωγικότητας και της εκτροφής των αγροτικών ζώων.
2) Προσδιορίζει τις βασικές αρχές Φυσικοχημείας.
3) Αναγνωρίζει τις κυριότερες φυλές των αγροτικών ζώων και τα χαρακτηριστικά τους.
4) Περιγράφει τα βασικά στοιχεία της ανατομίας και φυσιολογίας των αγροτικών ζώων.
5) Προσδιορίζει τις βασικές αρχές διατροφής αγροτικών ζώων.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1) Εφαρμόζει τις μεθόδους της κλασικής μικροβιολογίας.
2) Εφαρμόζει τις μεθόδους και τον προγραμματισμό της γενετικής βελτίωσης των αγροτικών ζώων.
3) Εφαρμόζει την τεχνική της τεχνητής σπερματέγχυσης.
4) Εφαρμόζει τα απαραίτητα μέτρα προληπτικής υγιεινής και καθαριότητας στον χώρο τοκετού.
5) Ασκεί τη μαιευτική σε αγροτικά ζώα.
6) Ελέγχει την ορθότητα της διαδικασίας του θηλασμού.
7) Αναγνωρίζει τα συμπτώματα των κυριότερων ασθενειών του αναπαραγωγικού συστήματος και τις αντιμετωπίζει με τη βοήθεια κτηνίατρου.
8) Διαμορφώνει με ασφάλεια τα σωστά σιτηρέσια για την περίοδο του τοκετού και της λοχείας.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1) Αξιολογεί επαρκώς τους παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα των αγροτικών ζώων.
2) Εφαρμόζει τους κανόνες ασφαλείας στην εργασία για την αποφυγή ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση