ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ - ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Αναγνωρίζει τα βασικά στοιχεία μορφολογίας και φυσιολογίας των εντόμων.
2. Προσδιορίζει τα στοιχεία που αφορούν τη βιολογία της μέλισσας και του μεταξοσκώληκα.
3. Προσδιορίζει εχθρούς και ασθένειες των μελισσών και του μεταξοσκώληκα και τρόπους αντιμετώπισης αυτών.
4. Παρουσιάζει μέτρα καταπολέμησης των εντόμων.
5. Αναπτύσσει τις βασικές αρχές γεωργικής οικονομίας, μάρκετινγκ, συνεργατικού και συνεταιριστικού θεσμού στη γεωργία.
6. Αναπτύσσει τις βασικές αρχές του μάρκετινγκ.
7. Ερμηνεύει τα αποτελέσματα κοστολόγησης αγροτικών προϊόντων.
8. Περιγράφει τους απαιτούμενους μελισσοκομικούς χειρισμούς κατά τη διάρκεια του έτους.
9. Αναφέρει πώς το κλίμα μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή μελιού.
10. Παρουσιάζει τη διαδικασία βασιλοτροφίας και παραγωγής βασιλικού πολτού.
11. Απαριθμεί τα προϊόντα της κυψέλης και τις χρήσεις αυτών.
12. Απαριθμεί τα κυριότερα μελισσοκομικά φυτά της Ελλάδας.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Χειρίζεται μικροσκόπιο και στερεοσκόπιο.
2. Χειρίζεται εξοπλισμό και εργαλεία για τη διεκπεραίωση των εργασιών του μελισσοκομείου.
3. Χειρίζεται εξοπλισμό και εργαλεία για τη διεκπεραίωση των εργασιών του σηροτροφείου.
4. Εφαρμόζει τα απαιτούμενα φάρμακα για την καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών των μελισσών και του μεταξοσκώληκα.
5. Χειρίζεται εξοπλισμό βασιλοτροφίας και παραγωγής βασιλικού πολτού.
6. Ταξινομεί τη μέλισσα ανάλογα με τη φυλή που ανήκει αυτή.
7. Αξιολογεί τα αποτελέσματα κοστολόγησης προϊόντων μελισσοκομίας και σηροτροφίας.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Συμμετέχει σε εκδηλώσεις προβολής των μελισσοκομικών ή σηροτροφικών του προϊόντων.
2. Οργανώνει αυτόνομα ένα μελισσοκομείο και σηροτροφείο.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση