ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1) Αναγνωρίζει τις κυριότερες φυλές και τα υβρίδια των αναπαραγωγών ορνίθων και κατατάσσει σωστά τα χαρακτηριστικά των ορνίθων αβγοπαραγωγικού τύπου, κρεοπαραγωγικού τύπου και ενδιάμεσου τύπου.
2) Περιγράφει τα βασικά στοιχεία της ανατομίας και φυσιολογίας των πτηνών.
3) Προσδιορίζει τον τρόπο σχηματισμού του αβγού, τη σύνθεσή του και τις κυριότερες ανωμαλίες που μπορούν να εμφανιστούν.
4) Διακρίνει τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των αβγών.
5) Καταγράφει τα κριτήρια τυποποίησης των αβγών, καθώς και τα κριτήρια τυποποίησης των σφαγίων.
6) Αναφέρει τα βασικά στοιχεία εκτροφής άλλων πτηνών (όχι ορνίθων).
7) Περιγράφει τις διαστάσεις και τον σωστό τρόπο κατασκευής ενός πτηνοτροφείου (τοίχοι, δάπεδα, στέγη, παράθυρα).
8) Συσχετίζει τον αριθμό ορνίθων ανά τετραγωνικό μέτρο με τον τύπο θαλάμου.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1) Εφαρμόζει τα απαραίτητα μέτρα προληπτικής υγιεινής στον εξοπλισμό, στους θαλάμους που θα δεχτούν τους νεοσσούς, στους θαλάμους που θα δεχτούν τις πουλάδες, στον θάλαμο ωοτοκίας και στο εκκολαπτήριο.
2) Ρυθμίζει τις συνθήκες (θερμοκρασία, σχετική υγρασία, αερισμός) στον θάλαμο νεοσσών, στον χώρο επώασης-εκκόλαψης.
3) Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή μόλυνσης των αβγών κατά την απότεξή τους, τη διατήρηση και τη μεταφορά τους.
4) Εκτελεί τη διαλογή των νεοσσών, διαχωρίζει το φύλο, εκτελεί την απορράμφωση και τον εμβολιασμό των νεοσσών.
5) Προβαίνει στη συσκευασία και στην ασφαλή μεταφορά των νεοσσών.
6) Χειρίζεται αποτελεσματικά τον βασικό μηχανολογικό εξοπλισμό ενός πτηνοτροφείου.
7) Εφαρμόζει τα απαραίτητα μέτρα προληπτικής υγιεινής και καθαριότητας στο πτηνοσφαγείο.
8) Εφαρμόζει την τεχνική της σφαγής, διαχειρίζεται, τυποποιεί και συσκευάζει το σφάγιο, συντηρεί και διαθέτει το σφάγιο στην αγορά.
9) Διαμορφώνει πρόγραμμα χειρισμού της κόπρου σε πτηνοτροφείο.
10) Διαχειρίζεται την τήρηση όλων των απαραίτητων αρχείων για τη λειτουργία μιας πτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.
11) Υπολογίζει τα κόστη, τις δαπάνες και τα κέρδη μιας πτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.
12) Αναγνωρίζει τα συμπτώματα των κυριότερων ασθενειών των νεοσσών και των ορνίθων.
13) Αναγνωρίζει τα κυριότερα προβλήματα που μπορούν να παρουσιάσουν τα σφάγια.
14) Διαμορφώνει με ασφάλεια το σωστό σιτηρέσιο για κάθε περίοδο ανάπτυξης των ορνίθων.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1) Κρίνει αν και κατά πόσο τα μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών σε πτηνοτροφείο και σε πτηνοσφαγείο, είναι επαρκή.
2) Ακολουθεί τις οδηγίες του κτηνίατρου και αντιμετωπίζει επαρκώς τις κυριότερες ασθένειες.
3) Αντιλαμβάνεται τη σημασία τήρησης των κανονισμών και της νομοθεσίας για την ποιότητα, ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων και του χώρου εργασίας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση