ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1) Αναγνωρίζει τα βασικά στοιχεία μορφολογίας και φυσιολογίας φυτών.
2) Αντιστοιχίζει τα καλλιεργούμενα φυτά με τον σωστό τρόπο πολλαπλασιασμού τους.
3) Προσδιορίζει τους παράγοντες αύξησης, ωρίμανσης και βελτίωσης των φυτών.
4) Απαριθμεί τις κυριότερες ασθένειες και τους κυριότερους εχθρούς των φυτών, καθώς και των τρόπων καταπολέμησής τους.
5) Προσδιορίζει τον σωστό χρόνο, τρόπο και τα μέσα συγκομιδής των προϊόντων.
6) Αναγνωρίζει τις κυριότερες φυλές των αγροτικών ζώων και τα χαρακτηριστικά τους.
7) Περιγράφει τα βασικά στοιχεία της ανατομίας και φυσιολογίας των αγροτικών ζώων.
8) Αναφέρει τις βασικές αρχές διατροφής αγροτικών ζώων.
9) Περιγράφει τους κύριους κλάδους της ζωικής παραγωγής, τα προβλήματα και τις προοπτικές τους, καθώς και τα κυριότερα κτηνοτροφικά προϊόντα.
10) Αναγνωρίζει τις βασικές αρχές εδαφολογίας και λιπασματολογίας.
11) Συνοψίζει τα είδη και τις ποικιλίες των φυτών μεγάλης καλλιέργειας, των δενδροκομικών καλλιεργειών και των ανθοκηπευτικών καλλιεργειών, καθώς και τις εδαφοκλιματικές απαιτήσεις και τις τεχνικές καλλιέργειας.
12) Καταγράφει τους παράγοντες ρύπανσης του περιβάλλοντος από γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες.
13) Διακρίνει τη χρησιμότητα και τις ιδιαιτερότητες της βιολογικής καλλιέργειας και των προϊόντων της.
14) Αναφέρει την έννοια, τους στόχους και τον ρόλο του θεσμού των συνεταιρισμών.
15) Περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας των γεωργικών μηχανημάτων.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1) Εφαρμόζει τις κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές για την προετοιμασία του εδάφους, για την καλλιέργεια του εδάφους μετά το φύτρωμα και για τη διαμόρφωση του εδάφους για τη συγκομιδή, με τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού.
2) Σχεδιάζει ένα αποτελεσματικό σύστημα αμειψισποράς.
3) Χειρίζεται με αποτελεσματικότητα τα αγροτικά ζώα στις διάφορες φάσεις της ζωής τους και της παραγωγικής τους δραστηριότητας.
4) Παρέχει πρώτες βοήθειες στα αγροτικά ζώα για ορισμένες ασθένειες, τα βοηθά κατά τον τοκετό και παρέχει τις απαραίτητες περιποιήσεις των νεογέννητων.
5) Εντοπίζει και αποκαθιστά τις βασικές βλάβες των γεωργικών μηχανημάτων.
6) Διαχειρίζεται με ενδεδειγμένους τρόπους τα γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα π.χ. βιομάζα.
7) Σχεδιάζει στάβλους και εγκαταστάσεις σπορίων και θερμοκηπίων λαμβάνοντας υπόψη την κατάλληλη τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού.
8) Σχεδιάζει τα απαραίτητα αρδευτικά και στραγγιστικά δίκτυα μιας καλλιέργειας.
9) Διαμορφώνει τα σωστά σιτηρέσια για κάθε περίοδο ανάπτυξης των αγροτικών ζώων.
10) Σχεδιάζει και εγκαθιστά αποτελεσματικά σπορία και θερμοκήπια.
11) Υπολογίζει τις διάφορες μορφές κόστους και παραγωγικών δαπανών. Εφαρμόζει τις αρχές του Μάρκετινγκ για την αποτελεσματική εμπορία των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.
12) Εκτιμά την αξία του συνόλου ή μέρους μιας γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1) Διαχειρίζεται είτε αυτόνομα είτε ως μέλος μιας ομάδας κάθε γεωργοκτηνοτροφική εκμετάλλευση αξιολογώντας τους παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα των συντελεστών κάθε γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής.
2) Αναλαμβάνει υπεύθυνα τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές για την έναρξη-διατήρηση-επέκταση της γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.
3) Συντονίζει τις εργασίες και τις απαραίτητες διαδικασίες για την ορθή λειτουργία μιας γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση