ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Κατονομάζει ασθένειες και προσβολές δασικών φυτών που προέρχονται από αβιοτικούς παράγοντες, έντομα, παράσιτα και μύκητες.
2. Παρουσιάζει τους βασικούς νόμους και κανόνες της δασικής νομοθεσίας.
3. Παρουσιάζει μορφολογικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά των δασικών φυτών.
4. Κατονομάζει τα δασικά προϊόντα.
5. Κατονομάζει ζώα που ανήκουν στην ελληνική δασική πανίδα.
6. Παρουσιάζει τους παράγοντες από τους οποίους προκαλείται δασική πυρκαγιά.
7. Παρουσιάζει τα προληπτικά μέτρα και τους τρόπους αντιμετώπισης της δασικής πυρκαγιάς.
8. Απαριθμεί τους παράγοντες που ρυπαίνουν το φυσικό περιβάλλον.
9. Προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η θηραματική διαχείριση και η ορεινή αλιεία.
10. Αναγνωρίζει τα διάφορα είδη δασικών ξύλων.
11. Κατονομάζει τις προστατευόμενες δασικές περιοχές.
12. Αναγνωρίζει τα διάφορα είδη ζώων που ανήκουν στην ελληνική δασική πανίδα.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Συντηρεί και χρησιμοποιεί με ευχέρεια όπλο για την προσωπική του ασφάλεια κατά τις μετακινήσεις του εντός των δασών.
2. Χειρίζεται όλα τα πυροσβεστικά μέσα.
3. Προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.
4. Προσδιορίζει βοτανικά ένα δασικό φυτό.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Εκτιμά επαρκώς ζημιές που προκλήθηκαν από δασική πυρκαγιά.
2. Λαμβάνει οδηγίες και συνεργάζεται αποτελεσματικά με άλλους ειδικούς στο πλαίσιο ομαδικών εργασιών για την προστασία και διαχείριση των δασών.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση