ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΝΟΤΕΧΝΙΑΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Ταξινομεί τις καλλιεργητικές εργασίες που απαιτούνται πριν και μετά την εγκατάσταση αμπελώνα.
2. Εξηγεί τα κριτήρια επιλογής του υποκειμένου της αμπέλου και τους τρόπους πολλαπλασιασμού αυτής.
3. Επιδεικνύει τη διάταξη φυτών του προς εγκατάσταση αμπελώνα και τους τρόπους υποστύλωσης αυτού.
4. Προσδιορίζει τις αρνητικές επιπτώσεις των ζιζανίων στον αμπελώνα.
5. Ταξινομεί τους διάφορους τρόπους κλαδέματος της αμπέλου.
6. Προσδιορίζει τους τρόπους άρδευσης της αμπέλου, το χρόνο εφαρμογής αυτών και εξηγεί πως επηρεάζει η άρδευση την ποιότητα των οινικών προϊόντων.
7. Περιγράφει πώς εξελίσσεται το σταφύλι από την ανθοφορία του, μέχρι και την πλήρη ωρίμανσή του.
8. Αναλύει τις ιδιότητες του γλεύκους και πώς μπορούν να επηρεαστούν αυτές κατά την οινοποίηση.
9. Περιγράφει τις ιδιότητες και την επίδραση του θειώδους ανυδρίτη στο κρασί.
10. Παρουσιάζει τη διαδικασία οινοποίησης λευκών και ερυθρών οίνων και τους τύπους αυτών.
11. Παρουσιάζει τον τρόπο χρήσης των απαιτούμενων εργαλείων του τρυγητού της αμπέλου.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Εκτελεί τις καλλιεργητικές εργασίες και φροντίδες της αμπέλου, χρησιμοποιώντας με ακρίβεια τα κατάλληλα εργαλεία.
2. Υποδεικνύει το σωστό τρόπο χρήσης φυτοφαρμάκων, οινοποιητικών μηχανημάτων και εργαλείων για την ασφάλεια των εργαζομένων.
3. Εκτιμά το χρόνο έναρξης του τρυγητού της αμπέλου.
4. Προσδιορίζει με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού την οξύτητα του οίνου, την περιεκτικότητα λευκοζαχάρου, αιθυλικής αλκοόλης, θειώδους οξέος και σιδήρου στον οίνο.
5. Εκτελεί ποιοτικό έλεγχο στα οινικά προϊόντα.
6. Επιλέγει το περιβάλλον που είναι κατάλληλο για την εγκατάσταση αμπελώνα.
7. Αναγνωρίζει τις βασικές ασθένειες της αμπέλου.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Διαχειρίζεται με επάρκεια τα αμπελοοινικά προϊόντα.
2. Ακολουθεί τις επιστημονικές οδηγίες υπεύθυνων γεωπόνων και εκτελεί με επάρκεια τις εργασίες που του/της ανατίθενται.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση